Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

29 lipca 2013, 9:58 | Informacje z gminy
Urząd Gminy Sochocin informuje, że uchwalona przez sejm 1 lipca 2011r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897) nakłada na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Zobowiązuje to Gminę do zorganizowania odbierania odpadów od wszystkich właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy jak również po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy od właścicieli nieruchomości w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (przedsiębiorstwa, sklepy, biura, szkoły). Ponadto nakazuje Gminom ustanowić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych obejmującą co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

Poniżej Urząd Gminy publikuje deklarację w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja powinna być podpisana przez właściciela nieruchomości lub osobę posiadającą pełnomocnictwo, które należy dołączyć do deklaracji.
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)