Informacja dla mieszkańców o odpadach komunalnych. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja dla mieszkańców o odpadach komunalnych.

15 lipca 2013, 11:15 | Informacje z gminy

Urząd Gminy Sochocin informuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Wójt Gminy Sochocin udostępnia informację o:

- Podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk

jest podmiotem, upoważniony do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sochocin, wyłonionym w drodze przetargu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. będzie również odbierać selektywnie zebrane odpady komunalne.

- Miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Sochocin zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. Zakład mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych w Poświętnem, 09-100 Płońsk

2. Składowisko odpadów w Dalanówku, 09-100 Płońsk.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w 2012r. wyniósł: 100%.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2012r. wyniósł: 45,27%.

Przedsiębiorstwem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest:

Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami MB – Recycling

ul. Czarnowska 56

26 – 065 Piekoszów

Elektryczne śmieci można bezpłatnie dostarczyć do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego mieszczącego się w:

Gminnym Zakładzie Komunalnym

ul. Żeromskiego 21

09-110 Sochocin. Odsłuchaj iWebreader. Naciśnij enter aby rozpocząć odtwarzanie

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)