Informacja o terminie X Sesji Rady Gminy Sochocin. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja o terminie X Sesji Rady Gminy Sochocin.

16 listopada 2015, 8:37 | Informacje z gminy

X Sesja Rady Gminy Sochocin - 19 listopada 2015 roku o godz. 12.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 29 września 2015 roku.

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

5. Dyskusja.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sochocin;

2) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;

3) w sprawie opłaty targowej;

4) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016;

5) w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2016;

6) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

7) w sprawie nie wyrażenia/wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy Radnemu Gminy Sochocin;

8) zmieniająca Uchwałę Nr X/82/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sali gimnastyczno-sportowej przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie;

9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

10) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok.

7. Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)