Informacja o terminie XXII Sesji Rady Gminy Sochocin • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja o terminie XXII Sesji Rady Gminy Sochocin

24 marca 2017, 13:00 | Informacje z gminy

Zapraszamy na XXII Sesję Rady Gminy Sochocin, która odbędzie się w dniu 31 marca 2017 roku o godz. 12.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Uroczyste podziękowanie Uczniom PZS i PS w Sochocinie za osiągnięte sukcesy sportowe w piłce ręcznej i godne reprezentowanie gminy Sochocin.

4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 20 grudnia 2016 roku.

5. Przyjęcie protokołu z XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 13 stycznia 2017 roku.

6. Przyjęcie Protokołu z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 20 lutego 2017 roku.

7. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

8. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku.

9. Informacja o realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej za 2016 rok.

11. Dyskusja.

12. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
na 2017 rok;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok;

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego;

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego;

5) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

6) w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin;

7) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017
w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Sochocin;

8) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2017 roku;

9) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021;

10) w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sochocinie;

13. Interpelacje Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje radnych z poprzedniej sesji.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)