Informacja w sprawie dnia wolnego. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja w sprawie dnia wolnego.

11 sierpnia 2015, 11:32 | Informacje z gminy

ZARZĄDZENIE NR 54/2015 WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 15 sierpnia 2015 roku

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dla pracowników Urzędu Gminy w Sochocinie jeden dzień wolny od pracy za dzień 15 sierpnia 2015 roku.

2. Odbiór dnia wolnego w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę winien nastąpić w jednym z niżej wymienionych dni:

1) 14 sierpnia 2015 roku,

2) 17 sierpnia 2015 roku,

3) 21 sierpnia 2015 roku.

§ 2. W celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Urzędu zobowiązuje się Kierowników Wydziałów do sporządzenia imiennych wykazów (harmonogramów) pracowników odbierających dzień wolny.

§ 3. Wzór harmonogramów, o których mowa w § 2 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kadr, Oświaty i Spraw Organizacyjnych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sochocinie.


Wójt

Andrzej Romatowski

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)