Infrormacja o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Infrormacja o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej.

20 września 2013, 8:39 | Informacje z gminy

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet IV

Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie 4.2

Ochrona powierzchni ziemi – Dostosowanie istniejących zakładów zagospodarowania odpadów do obowiązujących przepisów,

Konkurs jest przewidziany dla projektów polegających na dostosowaniu istniejących zakładów zagospodarowania odpadów do obowiązujących przepisów, w tym budowa nowych, modernizacja i rozbudowa istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji zastępczych przetwarzania odpadów w celu uzyskania statusu RIPOK. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/4.2/2/2013, przeznaczona jest kwota:

2 500 000 EUR*

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd; podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny, przedsiębiorstwa.

W ramach konkursu wspierane będą tylko przedsięwzięcia zapisane w aktualnym „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, obsługujące do 150 tys. mieszkańców.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, który jest dostępny na stronie internetowej www.mazowia.eu.

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty od 18 września 2013 r. do 31 października 2013 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31 października 2013 roku o godz. 16.00.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – drugi kwartał 2014 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będą opublikowane na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków w siedzibie MJWPU (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa) oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym MJWPU:

infolinia: 22 542 22 73, 22 542 22 77; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

* Przewalutowania dokonuje się według kursu z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków unijnych.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)