Komunikat z dnia 20 maja 2020 r. ws. segregacji odpadów komunalnych • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Komunikat z dnia 20 maja 2020 r. ws. segregacji odpadów komunalnych

Wójt Gminy Sochocin przypomina, że selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych „u źródła” obejmuje co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. Powyższe odpady należy umieszczać w odpowiednich workach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Natomiast odpady pochodzące z drobnych remontów należy dostarczać do PSZOK-u, który znajduje się na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie, ul. Żeromskiego 21.

Analiza sprawozdań złożonych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Sochocin, wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych, co może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kary pieniężnej. Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a co za tym idzie każdy mieszkaniec zapłaci za nieprawidłową segregację odpadów.

Ponadto przypominamy, że opakowania po produktach spożywczych należy dokładnie opróżnić, natomiast nie trzeba ich myć.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)