List do mieszkańców Gminy Sochocin • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

List do mieszkańców Gminy Sochocin

1 marca 2013, 9:57 | Informacje z gminy


List do mieszkańców Gminy Sochocin

Szanowni Mieszkańcy,

W grudniu 2012 r. minęła połowa kadencji wójta i rady gminy. W związku z tym uważam, że powin­nam Państwu przedstawić rzetelną informację o tym, co zdarzyło się w przeciągu ostatnich dwóch lat w naszej gminie. Chciałabym również Państwu przedstawić plany pracy naszego samorządu na najbliższe miesiące i w ten sposób pokazać, że konsekwentnie realizujemy trudne zadanie mo­dernizacji Gminy Sochocin.

Zaczęliśmy od rzeczy najważniejszych - remontów dróg gminnych

Z uwagi na bardzo duże opóźnienia w rozwoju infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy, od początku kadencji priorytetem były i nadal są inwestycje niezbędne do normalnego funkcjonowania mieszkańców w tym poprawa jakości dróg i doprowadzenie bieżącej wody do gospodarstw domo­wych. W roku 2011 na remonty dróg przeznaczyliśmy kwotę 917 094 PLN, w ramach której udało się wykonać chodnik na ul. Wolności i ul. Zakościelnej w Sochocinie, zmodernizować drogę w Kucharach Żydowskich, wyremontować drogę w Podsmardzewie, w Smardzewie i Niewikli oraz most w Koliszewie. W ramach środków z funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg wydano 119 859 pln. Środki prze­znaczono m.in. na drogi w miejscowościach: Smardzewo, Jędrzejewo, Baraki, Budy Gutarzewskie, Idzikowice, Kuchary Królewskie, Pruszkowo, Kuchary Żydowskie, Bolęcin, Kolonia Sochocin, Rzy, Podsmardzewo i Niewikla. Ze środków tych wyremontowaliśmy również wiaty przystankowe w Sochocinie. Łącznie na drogi przeznaczyliśmy w roku 2011 kwotę 1036 953 PLN. W roku tym, przy wsparciu środków pozyskanych z dotacji, udało się również zmodernizować drogę transportu rolni­czego w Smardzewie za łączną kwotę 97466,30 pln.

W roku 2012 na remonty dróg gminnych wydaliśmy 224 004 PLN. Prace wykonane były w miejscowo­ściach Kępa i Idzikowice, Milewo, Ciemniewo, Kondrajec, Budy Gutarzewskie, Gutarzewo i Smardzewo. Wykonaliśmy też chodnik z kostki brukowej na ul. Wolności w Sochocinie. Z funduszu sołeckiego wykonaliśmy remonty w Barakach, Budach Gutarzewskich, Ciemniewie, Drożdżynie, Gutarzewie, Jędrzejewie, Kolonii Sochocin, Kondrajcu, Kucharach Żydowskich, Kondrajcu, Milewie, Pruszkowie, Rzach, Ślepowronach, Żelechach, Podsmardzewie, Niewikli i Wierzbówcu. Łącznie wydaliśmy kwotę 364 067 PLN. Reasumując, w przeciągu ostatnich dwóch lat na infrastrukturę drogową przeznaczy­liśmy 1553 363 PLN.

Wodociągi

Duże inwestycje w naszej gminie, z uwagi na bardzo skromne środki własne, możliwe są wyłącznie dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym środków unijnych oraz kredytów celowych. Jest to jedyna droga do wprowadzania poważnych zmian w naszej gminie i - jak pokazują ostatnie dwa lata - jest to droga skuteczna, a zarazem bezpieczna dla finansów gminnych. Największym przed­sięwzięciem było uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie naszej gminy. Wniosek o środki unijne na tę inwestycję składany był co prawda jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu, niemniej z uwagi na liczne błędy wniosek został złożony ponownie i ponownie został poddany ocenie merytorycznej w obecnej kadencji. Dzięki temu udało się uzyskać decydujące wsparcie finansowe z funduszy unijnych na kwotę 5 806 701,53 PLN. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł aż 7 835 739,80 PLN. Aby pokryć deficyt budżetowy gmina zaciągnęła na ten cel kredyt w wysokości 1000 000 pln. Dzięki temu zbudowaliśmy 68,243 km sieci wodociągowej na terenie prawie połowy gminy. Gmina jako inwestor zastępczy wybudowała również 123 przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wykonała 455 przyłączy wodociągowych do gospodarstw domowych.

W roku 2011 ze środków własnych gmina zbudowała również odcinek sieci wodociągowej z przyłą­czami w Kucharach Żydowskich i Kondrajcu za kwotę 73 252,57 pln.

Szkoły

Dla pozyskania środków dla szkół gminnych korzystaliśmy głównie z programów Ministerstwa Edukacji Narodowej. I tak dla szkoły w Sochocinie w roku 2011 zdobyliśmy 32 279,80 PLN na po­moce dydaktyczne oraz 150 000 PLN na remont korytarzy, dachów, wymianę starych okien i drzwi oraz przebudowę komina kotłowni. Dla szkoły w Kołozębiu pozyskaliśmy 45 000 pln, które zostały przeznaczone na remont kotłowni. W roku minionym dla szkoły w Sochocinie pozyskaliśmy kwotę 106 814 PLN, która została przeznaczona również na remont kotłowni i wymianę pieców gazowych. W ramach programu Dziecięca Akademia Przyszłości, który polega na wyrównywaniu szans eduka­cyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje. Szkoły w Kołozębiu i w Sochocinie otrzymały 36 048 PLN na jego realizację. Program ten jest realizowany w bieżącym roku szkolnym.

Przed nami inwestycje

Proces ubiegania się o środki unijne zwykle zajmuje sporo czasu. Wiąże się ze skomplikowanymi pro­cedurami i stertami dokumentów. Moment, w którym można mieć pewność, że środki zewnętrzne na pewno zostaną przyznane na określoną inwestycje to podpisanie przez gminę umowy zawierającej wszystkie szczegóły inwestycji wraz z planem finansowym. Dzięki wielomiesięcznej pracy, w roku ubie­głym udało nam się podpisać trzy nowe umowy dotyczące zewnętrznego wsparcia finansowego.

Czas na kanalizację

W latach 2013-2015 realizować będziemy inwestycję budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Sochocinie (etap Ha) za łączną kwotę 3 873 306,82 PLN. W ramach tego projektu otrzymamy dotację w wysokości

2 361771 pln. Kontynuujemy w ten sposób nadrabianie wieloletnich zapóźnień w rozwoju podsta­wowej infrastruktury niezbędnej mieszkańcom.

Termomodernizacja

Do końca roku 2014 zostanie również zakończony projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie naszej gminy: Zespołu Szkół w Sochocinie, znajdującej się obok hali sportowej i stołówki, a także przedszkola, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy. Termomodernizacja sprawi, że wszystkie te budynki będą miały odświeżony wygląd, ale przede wszystkim ma ona na celu tańsze ogrzewanie budynków w sezonie zimowym, co przyniesie nam znaczne oszczędności każdej zimy. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to 1524 878 PLN, z czego udało nam się uzyskać dotację w wysokości 366 538 PLN. Gmina zaciągnie na ten cel kredyt w wysokości 740 718 pln.

Dla Kołozębia

W 2014 roku przeprowadzimy remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Kołozębiu za łączną kwotę 295 912,25 PLN. Dotacja, którą pozyskaliśmy na ten cel wynosi 171192 PLN.

Kredyty z głową

Chciałabym podkreślić, że wspomniany kredyt na termomodernizację oraz kredyt na budowę sieci wodociągowej to jedyne zobowiązania finansowe gminy, które zdecydowałam się zaciągnąć. Bez nich bowiem realizacja tak ważnych inwestycji nie byłaby możliwa. Zobowiązania te opiewają na kwotę 1740 718 PLN. Równocześnie na wszystkie wyżej wymienione projekty pozyskaliśmy środki ze­wnętrzne w wysokości 9171604 PLN. Taka proporcja wydaje się bardzo rozsądna, a przede wszystkim bezpieczna dla gminnych finansów. Dodać tu należy, że przez ostatnie 2 lata spłacaliśmy pożyczki zaciągnięte w 2005 r. na budowę oczyszczalni ścieków. Wysokość spłaconych zobowiązań to prawie 600 000 PLN.

Przejrzystość działań to podstawa

Obejmując urząd wójta obiecałam prowadzić politykę pełnej przejrzystości funkcjonowania urzędu gminy. Dlatego wszystkie wyżej wymienione dane finansowe w formie rozszerzonej znajdą Państwo na stronie internetowej urzędu gminy www.sochocin.pl.

Inwestujemy w kulturę i sport

Jako wójt uznałam, że gmina powinna wspierać zarówno życie kulturalne toczące się na naszym terenie jak i drużynę sportową, która nas reprezentuje w rozgrywkach piłki nożnej. W ramach tzw. małych projektów udało się nam pozyskać łącznie ponad 45 000 pln na projekty takie jak: wyda­nie płyt sochocińskiej Orkiestry Dętej, która w ubiegłym roku obchodziła swój jubileusz 15-lecia istnienia; zajęcia plastyczne dla najmłodszych organizowane przez gok, realizację filmu o tradycji sochocińskich guzików, stworzenie wirtualnego spaceru po Izbie Guzikarstwa. Z kolei z budżetu gminnego udzieliliśmy wsparcia naszym piłkarzom na łączną kwotę 50 000 pln. Wsparcie to pozwoliło na poprawę warunków treningowych i przyczyniło się do awansu naszej drużyny w ubiegłym roku do A-klasy Ciechanowsko-Ostrołęckiej. Gorąco dopingujemy naszej drużynie i wierzymy w utrzymanie i-go miejsca w tabeli, a także życzymy awansu do ligi okręgowej!

Promujemy gminę na zewnątrz

Jestem przekonana, że nasze tradycje oraz walory przyrodnicze zasługują na to, by prezentować je szerszej publiczności. Prezentować, aby zachęcać - zarówno turystów jak i potencjalnych inwestorów - by przyjechali do Sochocina. Dlatego nasze gmina promowana była m.in. w Muzeum Mazowieckim w Płocku, w Ciechanowie, w Gołotczyźnie, w Poświętnem, Płońsku, Wilanowie, w ogrodach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i na warszawskiej starówce. Kilkukrotnie mówiono o nas również na kanałach Telewizji Polskiej.

Nowy urząd

Wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców oraz chcąc, by praca urzędu gminy była dogodna dla wszystkich planujemy w roku bieżącym stworzyć e-urząd pozwalający Państwu m.in. pobrać wszyst­kie wnioski urzędowe bezpośrednio z internetu. W e-urzędzie znajdą Państwo również szczegółowe informacje o trybie załatwiania spraw w urzędzie, co oszczędzi Państwa czas i pozwoli na szybsze ich załatwianie. W ramach e-urzędu dostępne będą również filmowe relacje z sesji Rady Gminy, by w ten sposób każdy mieszkaniec miał dostęp do informacji na temat prac rady i jej postanowień. Zapraszamy na stronę www.sochocin.pl.

Śmieciowe wyzwanie

W bieżącym roku przyjdzie nam zmierzyć się z dużymi zmianami w gospodarce odpadami komu­nalnymi. W tej sprawie odbyłam w grudniu na terenie gminy łącznie 28 spotkań. Chciałam Państwu
bardzo podziękować za merytoryczną dyskusję i poważne potraktowanie tego zagadnienia. Zgodnie z naszymi ustaleniami, jak tylko rozwiążemy przetarg i poznamy ostateczną cenę za wywóz śmieci, przekażę Państwu szczegółowe informacje na ten temat w drugim wydaniu „EkoFaktów”. Na gru­dniowej sesji Rady Gminy, radni podjęli uchwałę o sposobie naliczania opłaty. Opłata uzależniona będzie od ilości osób w gospodarstwie domowym. Za takim wariantem opowiadali się w większości również Państwo podczas naszych spotkań, dlatego taki wariant rekomendowałam radnym.

Półmetek okazją do dobrych zmian?

Półmetek kadencji to szansa na zmianę stylu pracy naszego samorządu. W ubiegłym roku pisałam do Państwa list z powodu masowo kolportowanych pomówień na temat mój i pracowników urzędu. Ten proceder jest uprawiany przez cały czas. Są tacy, którzy posługują się anonimowymi oszczerstwa­mi. Ale jeśli to, co wypisują i rozpowszechniają jest prawdą, dlaczego robią to anonimowo i nie mają odwagi podpisać się pod tym, co piszą? Odpowiedzcie sobie Państwo na to pytanie sami. Podczas sesji rady wielokrotnie dochodziło do sytuacji utrudniania naszej pracy, spowalniania działania. Miało to miejsce choćby przy okazji prac nad tak oczekiwanymi przez mieszkańców zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, o czym była mowa podczas ostatniej sesji rady, którą mogą Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej. Wyrażam jednak głęboką nadzieję, że najbliższe dwa lata będą czasem zgodnej pracy rady na rzecz mieszkańców. Mamy bardzo wiele do zrobienia w bardzo trudnych czasach!

W Nowym Roku 2013 chciałam życzyć Państwu wszelkiej pomyślności, Bożego błogosławieństwa dla Państwa rodzin oraz wytrwałości i sił w życiowych obowiązkach. Jednocześnie serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Jestem otwarta na wszelkie sugestie i pomysły mieszkańców dotyczące rozwoju naszej gminy.

Bo mieszkańcy Gminy Sochocin zasługują na więcej!

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku,

Anna Zwierzchowska© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)