Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o wyłożeniu projektu studium • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o wyłożeniu projektu studium

10 stycznia 2017, 15:57 | Informacje z gminy

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Sochocin Nr XVIII/153/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin wraz z prognozą oddziaływania ustaleń studium na środowisko.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, w dniach od 19 stycznia 2017 r. do 14 lutego 2017 r., Poniedziałek – Piątek w godz. 9ºº - 15ºº (pokój nr 9).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy Sochocin w sali narad, w dniu 03 lutego 2017 roku o godzinie 12ºº.

Zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą składać uwagi do projektu zmiany Studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 r. w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w Urzędzie Gminy Sochocin, 09 – 110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:zbigniew.grabowicz@sochocin.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sochocin.Wójt

Andrzej Romatowski

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)