Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 30.01.2020 r. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 30.01.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 30.01.2020 roku

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam strony i społeczeństwo

że na wniosek Zakładów Mięsnych Sochocin sp. z o.o. w dniu 30.01.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładów Mięsnych SOCHOCIN z uwzględnieniem zmian planowanych przez Zleceniodawcę w stosunku do stanu zatwierdzonego prawomocnym pozwoleniem na budowę” na działkach nr ew. 104/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 108/2, 454/1, 454/2, 455/1, 455/2, 456 w miejscowości Sochocin.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sochocin (pokój nr 9) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 03.02.2020 r.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)