Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sochocin - UNIEWAŻENIENIE. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sochocin - UNIEWAŻENIENIE.

7 listopada 2014, 8:19 | Informacje z gminy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Urząd Gminy Sochocin , ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, woj.

mazowieckie, tel. 23 6618001 lub 6618013 wew.28, faks 23 6618055.

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 EURO, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.).

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : www.sochocin.pl

Adres, pod którym można uzyskać SIWS w wersji papierowej :

Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekaże w termie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sochocin."


© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)