Przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sochocin • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sochocin

10 maja 2013, 12:43 | Informacje z gminy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

tel. (023) 661-80-25, fax (023) 23/661 80 55,

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

www.sochocin.pl

ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Adres pod którym można uzyskać SIWZ w wersji papierowej:

Gmina Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin. Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ wynosi 30

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sochocin


© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)