Świadczenia 500+ - informacje. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Świadczenia 500+ - informacje.

1 marca 2016, 10:16 | Informacje z gminy

Ustawę z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - będzie realizował GOPS w Sochocinie

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE 500 zł?

*Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł będzie wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie.

1. Wnioski będzie można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochocinie

2. Wniosek będzie można złożyć również przez internet czyli drogą elektroniczną (wymagany będzie tzw. profil zaufany lub podpis elektroniczny). Należy zalogować się na stronę internetową empatia.mrpips.gov.pl (również: empatia.mpips.gov.pl), utworzyć własne konto, a po zalogowaniu wybrać wniosek i go wypełnić, a następnie wysłać drogą elektroniczną.

3. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE :

* WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA: to kwota 500 zł netto, od której nie będą odprowadzane żadne składki.

* KRYTERIUM DOCHODOWE: będzie dotyczyło tylko tych rodziców lub opiekunów, którzy będą składać wnioski na pierwsze dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł . Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200 zł.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne łub najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia ( czyli w przypadku wieloraczków ) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych wskazane przez osobę ubiegającą się.)

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

UWAGA!

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy czyli od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 30 czerwca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.uov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/infomiatorv-rodzina-500-plus/


W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie (bez kryterium dochodowego) należy dołączyć:

1. kserokopie dowodów osobistych rodziców dziecka,

2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (mogą być kserokopie),

3. zaświadczenia z Gminy, w której osoba jest zameldowana o nieubieganiu

się o świadczenia wychowawcze,

4. numer konta bankowego w celu przekazywania środków pieniężnych

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie (z kryterium dochodowym) dla osób które pobierają świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2015/2016 należy dołączyć:

1. kserokopie dowodów osobistych rodziców dziecka,

2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (mogą być kserokopie),

3. zaświadczenia z Gminy, w której osoba jest zameldowana o nieubieganiu

się o świadczenia wychowawcze,

4. numer konta bankowego w celu przekazywania środków pieniężnych (brak wypłat w kasie Urzędu Gminy Sochocin).

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie (z kryterium dochodowym) dla osób które nie pobierają świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2015/2016 należy dołączyć:

1. kserokopie dowodów osobistych rodziców dziecka,

2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (mogą być kserokopie),

3. zaświadczenia z Gminy, w której osoba jest zameldowana o nieubieganiu

się o świadczenia wychowawcze,

4. numer konta bankowego w celu przekazywania środków pieniężnych (brak wypłat w kasie Urzędu Gminy Sochocin),

5. kserokopia rozliczenia za 2014 rok z Urzędem Skarbowym obydwojga małżonków i pełnoletnich dzieci,

6. nakaz płatniczy z 2014 roku - w przypadku posiadania gospodarstwa,

7. w przypadku gdy na dziecko są zasądzone alimenty - wyrok sądu,

8. w przypadku gdy na dziecko są zasądzone alimenty i rodzic nie płaci należy dostarczyć zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014 roku,

9. w przypadku utraty dochodu w 2014 roku lub po tym roku - świadectwo pracy,

10. w przypadku podjęcia pracy w 2014 roku lub po tym roku - zaświadczenie od pracodawcy ze wskazaniem daty od kiedy praca była podjęta i wynagrodzenia netto za pierwszy pełen przepracowany miesiąc np. praca podjęta od 1 kwietnia 2015 r. to pełnym miesiącem jest maj 2015 r.,

11. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w 2014 roku innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 3Ob, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.; wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

12. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2014 roku ; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

13. odpis prawomocnego orzeczenia Sądu orzekającego rozwód lub separację - dla osób pozostających w związku małżeńskim,

14. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

INFORMACJA!

Wnioski należy składać w pokojach 6,7 Urzędu Gminy Sochocin w godzinach od 8.00 do 16.00 od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)