Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r. - informacje. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r. - informacje.

27 stycznia 2016, 8:41 | Informacje z gminy

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługują urlopy w związku z urodzeniem się dziecka (np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych, rolnicy) niezależnie od dochodu rodziny. Jeżeli jeden z rodziców jest uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, drugiemu z rodziców nie przysługuje świadczenie rodzicielskie.

Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego (przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka, dłużej w przypadku ciąży mnogiej) mają rodzice będący pracownikami - w czasie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego. Również osoby nie będące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu (czyli np. przedsiębiorcy sami opłacający składki oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie, jeśli od umowy odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe) mają prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres odpowiadający urlopom dla pracowników. Uprawnień takich nie mają bezrobotni, studenci ani uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych, rolnicy. Nowelizacja wprowadza dla nich świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie, które można pobierać przez rok (52 tygodni) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni. Terminy są liczone od dnia porodu albo przyjęcia dziecka na wychowanie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje więc osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc m.in. bezrobotni, studenci, a także zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych (w przypadku umów zlecenia lub umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu – świadczenie rodzicielskie przysługuje w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, tj. jeżeli nie opłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe). Osoby bezrobotne, którym przyznane zostanie świadczenie rodzicielskie, nie tracą statusu osoby bezrobotnej (będzie opłacana za nie składka na ubezpieczenie zdrowotne i będą uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych). Ustawa umożliwia też finansowanie świadczeń rodzicielskich dla rolników.

Nowe rozwiązania weszły w życie od 1 stycznia 2016 r., ale przepisy przejściowe zakładają, że świadczenia przysługują też rodzicom dzieci urodzonych przed tą datą, jeśli nie minęły jeszcze 52 tygodnie od urodzin (i odpowiednio więcej w przypadku ciąży mnogiej). Zatem np., gdy dziecko przyszło na świat 1 grudnia 2015 r., rodzice będą mogli pobierać świadczenie przez 11 miesięcy.

By uniknąć sytuacji, w której zasiłek macierzyński mógłby być niższy niż świadczenie rodzicielskie, zaproponowano wprowadzenie minimalnej wysokości netto zasiłku macierzyńskiego oraz świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy i określenie jej na poziomie 1 tys. zł. Oznacza to podwyżkę np. dla osób ubezpieczonych w KRUS, którym obecnie przysługują jednorazowe świadczenia wynoszące równowartość czterech najniższych emerytur.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)