Wybory ławników na lata 2016-2019. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Wybory ławników na lata 2016-2019.

11 czerwca 2015, 11:19 | Informacje z gminy

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na ławników wybieranych przez Radę Gminy w Sochocinie

Uprzejmie informuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Płocku ustalił następujące ilości ławników wybieranych przez Radę Gminy Sochocin:

 1. do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płońsku – 1 osoba,

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 133,), zwanej dalej ustawą, kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2015r.

Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 8. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wskazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

Natomiast zgodnie z art. 159 § 1 ustawy, ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej.
 9. radni gminy, powiatu i województwa,
 10. nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Wzór karty zgłoszenia jest dostępny tutaj oraz w Urzędzie Gminy Sochocin pok. Nr 18. Do karty zgłoszeń kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 1. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 581)stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

Dokumenty wymienione w pkt 2-5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

W związku z tym, zwracam się do uprawnionych podmiotów, o zgłaszanie kandydatów na ławników wybieranych przez Radę Gminy Sochocin, zgodnie z przepisami w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku, w pok. Nr 18 lub w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)