XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2013r. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2013r.

22 maja 2013, 8:02 | Informacje z gminy

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu
27 marca 2013 roku.

4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sochocin,

2) w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków,

3) w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin,

4) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5) w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności,

6) w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Zamknięcie obrad XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2013r.
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)