Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbieranie odpadów komunalnych. • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbieranie odpadów komunalnych.

1 grudnia 2015, 11:45 | Informacje z gminy
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. II ust. 8 ustawy -Prawo zam6wien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) znak: R.271.13.2015 na usługi pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się; domki letniskowe z terenu Gminy Sochocin"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych informuje, ze w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła n/w oferta, która została otwarta w dniu 26 listopada 2015 r. o godzinie 11:00.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 702 885,00 z! brutto.
Uzasadnienie wyboru oferty
Zamawiający dokona! wyboru oferty nr 1 złożonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Płońsku, ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk, ponieważ spełnia
wszystkie wymagania określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zam6wien publicznych (t.j. Oz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) i specyfikacji istotnych warunk6w zamówienia oraz uzyskała maksymalną ilość punktów -100 pkt.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)