Zostań policjantem. Nowe przyjęcia na rok 2018 • Informacje z gminy • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zostań policjantem. Nowe przyjęcia na rok 2018

4 stycznia 2018, 14:46 | Informacje z gminy
Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłosił rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w policji w 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego. Planowane przyjęcia do służby w policji w 2018 r.: 20 marca 2018 r. - 15 osób, 2 lipca 2018 r. - 25 osób, 24 września 2018 r. - 55 osób, 27 grudnia 2018 r. - 57 osób w jednostkach: Samodzielny Pododdział Prewencji w Płocku, Samodzielny Pododdział Prewencji w Radomiu, Komendach Miejskich Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Komendach Powiatowych Policji w: Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie. Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie.

Służbę w policji może pełnić: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć osobiście w Komendzie Miejskiej/Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu ul. 11-ego Listopada 37/59 (parter) we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9.00-13.00 (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64) następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do służby w Policji, wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B), kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru, kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru, kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów, pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 t.j.).

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru: dowód osobisty, książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (stołecznej) policji, komendzie powiatowej/miejskiej policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

Preferencje dotyczące kandydatów do służby w policji w zakresie wykształcenia: wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, wykształcenie średnie - ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

Preferencje dotyczące kandydatów do służby w policji w zakresie posiadanych umiejętności: tytuł ratownika lub ratownika medycznego, uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych, uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej, prawo jazy kat. „A” lub „C”.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji: www.policja.pl

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)