Do końca czerwca można zgłaszać kandydatów na ławników na kadencję 2020–2023. Wyboru dokonają radni • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Do końca czerwca można zgłaszać kandydatów na ławników na kadencję 2020–2023. Wyboru dokonają radni

13 czerwca 2019, 11:08 | KomunikatyInformacja

w sprawie wyborów ławników na kadencję 2020–2023

oraz trybu zgłaszania kandydatów na ławników

Zasady wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają przepisy:

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52),

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693).

Wyboru ławników dokonuje Rada Gminy Sochocin w głosowaniu tajnym. Rada gminy wybiera 1 osobę do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku oraz 1 osobę do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płońsku.

Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku 2019 roku.


Art. 158 ww. ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

· posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

· jest nieskazitelnego charakteru,

· ukończył 30 lat,

· jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

· nie przekroczył 70 lat,

· jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

· posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Art. 159 ww. ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

· osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

· osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

· funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

· adwokaci i aplikanci adwokaccy,

· radcy prawni i aplikanci radcowscy,

· duchowni,

· żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

· funkcjonariusze Służby Więziennej,

· radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Kandydaci na ławników przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy Sochocin, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Zgłoszenia kandydata na ławnika można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Zgłoszenia, które wpłynęły do Rady Gminy Sochocin po upływie terminu, pozostaną bez biegu.

Kartę zgłoszenia kandydata wraz z załączonymi dokumentami podmiot zgłaszający kandydata lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez Radę Gminy Sochocin.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie urzędu gminy.

Wzór karty udostępnia się nieodpłatnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Sochocinie, dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości.

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)