Gmina Sochocin z programem rewitalizacji • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Gmina Sochocin z programem rewitalizacji

Sochocińska rada gminy jednogłośnie przyjęła „Program Rewitalizacji Gminy Sochocin”. Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas sesji w środę, 6 czerwca.

Program rewitalizacji to wieloletni projekt działań w sferze społecznej oraz przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej, który ma na celu wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Dokument zakłada optymalne wykorzystanie charakterystycznych uwarunkowań oraz wzmocnienie potencjału gminy Sochocin.

Przyjęty przez radę gminy program rewitalizacji, po zatwierdzeniu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, zostanie wpisany do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa mazowieckiego, co pozwoli na pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań rewitalizacyjnych m.in. w ramach programów operacyjnych budżetu Unii Europejskiej.

Prace związane z opracowaniem dokumentu prowadzone były z udziałem lokalnej społeczności, która na etapie tworzenia dokumentu miała możliwość wniesienia swoich opinii, stanowisk, pomysłów, aprobaty czy sprzeciwu.

Galeria (2)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)