I otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie sprzyjania aktywnemu stylowi życia. • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

I otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie sprzyjania aktywnemu stylowi życia.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2017
WÓJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 13.01.2017r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych gminy zleconych przez Wójta Gminy Sochocin do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do złożonych ofert.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ) oraz §19 załącznika do Uchwały Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§1.1 Wójt Gminy Sochocin ogłasza Otwarty Konkurs Ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych Gminy z zakresu aktywnego stylu życia.

2.Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.W celu zaopiniowania ofert złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1, Wójt Gminy Sochocin powołuje Komisję Konkursową w składzie:

1) Agnieszka Wrońska

2) Kamil Dąbrowski

3) Kamil Wojciechowski

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kadr, Oświaty i Spraw Organizacyjnych.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

Andrzej Romatowski

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)