Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 13.12.2019 r. • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 13.12.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 13.12.2019 roku

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smardzewo, gmina Sochocin”. Informuję, że organy opiniujące, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, stwierdziły, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w tutejszym urzędzie gminy (pokój nr 9) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 18.12.2019 r.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)