Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 6.12.2019 r. • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 6.12.2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 6.12.2019 r.

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 22.11.2019 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3050W Lisewo–Ślepowrony–Kołoząb”.

W toku postępowania pismami z dnia 6.12.2019 r. zwrócono się do organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto pismem z dnia 6.12.2019 r. zwrócono się do Wójta Gminy Płońsk o wydanie opinii o ww. przedsięwzięcie z uwagi na fakt, że część planowanego do rozbudowy odcinka ww. drogi powiatowej znajduje się na terenie gminy Płońsk.

Z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w tutejszym urzędzie gminy (pokój nr 9) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 10.12.2019 r.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)