Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Opłaty wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

14 czerwca 2018, 8:55 | Komunikaty

Szanowni mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu gminy Sochocin!

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), która nakłada na samorząd lokalny obowiązek pobierania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które zmniejszyły naturalną retencje terenową na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

Wysokość opłaty zależy od wielkości powierzchni uszczelnionej rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach (art. 270 ust. 7 oraz art. 272 ust. 8 ustawy). Jednostkowe stawki opłaty, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502) wynoszą:

1. Bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok.

2. Z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Wysokość opłaty ustala wójt i przekazuje podmiotom obowiązany do jej ponoszenia w formie informacji. Podmiot wnosi opłatę na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sochocin wskazany w informacji, w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację. Opłatę uiszcza się kwartalnie na podstawie otrzymanej informacji. Wpływy z tytułu opłat za zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 zwolnione z opłaty retencyjnej są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Wobec powyższego osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją nieruchomość w co najmniej 70%, proszone są o złożenie wypełnionego oświadczenia w Urzędzie Gminy Sochocin (wzór oświadczenia w załączniku).


Wójt

Andrzej Romatowski

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)