Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) oraz modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec gm. Sochocin. • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) oraz modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec gm. Sochocin.

11 lipca 2018, 10:09 | Komunikaty

Sochocin, dn. 11.07.2018r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o.

 1. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin

NIP: 567-190-25-25, REGON: 145902397

 1. PODSTAWA PRAWNA

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30000 euro.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) oraz modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec gm. Sochocin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 2. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi po zakończeniu robót i usunięciu usterek, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z Wykonawcą. Inspektor nadzoru będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi
 3. Przewidywany termin zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji – do dnia 31 grudnia 2020 w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap IIb ul. Wolności, ul. Pułaskiego i ul. Żeromskiego w terminie do 21.12.2108 roku. Etap IIb pozostałe ulice i Etap III w terminie od 03.01.2019 do 20.12.2019 roku, Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków do 31.12.2020 r.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości robót min.: 2 000 000 zł brutto.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego wraz z ofertą wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonywane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie /załącznik nr 4 do zaproszenia/.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Wykonawca winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 2).

Do oferty Wykonawca winien załączyć:

 1. wypełniony formularz ofertowy
 2. wypełniony formularz cenowy
 3. wykaz wykonanych usług

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, maila, NIP;

- podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy;

VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z.o.o. z siedzibą w Sochocinie przy ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19.07.2018r. do godz. 10:00.
 2. Wykonawca winien zamieścić ofertę w dokładnie zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, która będzie zaadresowana zgodnie ze wzorem podanym poniżej:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

 1. Żeromskiego 21

09-110 Sochocin

Oferta na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) oraz modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec gm. Sochocin.”

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

 1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Oferta Wykonawcy podlega odrzucenia, jeżeli jej treść nie spełnia warunków wymaganych w zapytaniu do składania ofert.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Sochocinie przy ul. Żeromskiego 21. Postępowanie ma charakter jawny.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami :

cena - 100%

W zakresie kryterium „Cena” (A) oferty otrzymają ilość punktów według następującego wzoru:

a= (C min. x 100%)/ C of. rozp.

gdzie:

C min – cena najniższa spośród wszystkich ofert

C of. rozp. – cena zaoferowana w ofercie rozpatrywanej

a – liczba punktów

Cena najniższa i cena badanej oferty w podanym wyżej wzorze są to ceny brutto.

 1. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

.

 1. WARUNKI FINANSOWE

Załącznik nr 3 - wzór umowy

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców faksem lub drogą elektroniczną.

XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY;

Załącznik nr 3 wzór umowy

XIII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Opis przedmiotu zamówienia

1a. Program funkcjonalno-użytkowy (modernizacja oczyszczalni ścieków)

 1. Formularz ofertowy

2a. Formularz cenowy

 1. Wzór umowy
 2. Wzór wykonanych usług

Załączniki:


Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Protokół z otwarcia ofert

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a do zaproszenia - PFU Modernizacja oczyszczalni

Załącznik nr 2 do zaproszenia - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a do zaproszenia - Formularz_cenowy

Załącznik nr 3 do zaproszenia Wzór umowy Nadzór Sochocin

Załącznik nr 4 do zaproszenia -Wykaz wykonanych usług

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)