Poświadczenie własnoręczności podpisu przez wójta • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Poświadczenie własnoręczności podpisu przez wójta

27 sierpnia 2019, 15:09 | Komunikaty

Urząd Gminy Sochocin informuje, że wójt gminy nie posiada uprawnień do poświadczania własnoręczności podpisu na umowach dzierżawy oraz na zeznaniach świadków w sprawach emerytalno-rentowych.

Jak wynika z zasad określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.), poświadczenia własnoręczności podpisu zgodnie z art. 96 może dokonać tylko notariusz, z wyjątkiem niektórych czynności określonych w przepisach szczególnych wydanych na podstawie art. 101 ww. ustawy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu jest upoważniony wójt (burmistrz, prezydent miasta):

- na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,

- na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie,

oraz

- do poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Poświadczenie własnoręczności podpisu na umowie dzierżawy nie zostało uregulowane we wskazanych przepisach, nie ma więc podstaw do takiego potwierdzenia i taka czynność nie miałaby mocy prawnej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U nr 27, poz. 185).

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)