Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku ostrzega rolników. Chodzi o wodę z Wisły • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku ostrzega rolników. Chodzi o wodę z Wisły

30 sierpnia 2019, 15:07 | Komunikaty

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku informuje, że w związku z awarią instalacji ściekowej w m. st. w Warszawie, należy wdrożyć akcję informacyjną wśród rolników, dotyczącą obowiązku pojenia zwierząt wodą spełniającą wymagania dla pojenia zwierząt oraz karmienia zwierząt karmą, która nie jest zanieczyszczona ściekami (w szczególności w przypadku wypasu zwierząt wzdłuż koryta Wisły oraz stosowania w żywieniu zwierząt gospodarskich zielonek, siana oraz sianokiszonek zebranych w okresie wystąpienia zagrożenia skażenia ściekami, które w tym okresie mogły zostać skażone).

Zauważyć bowiem należy, że zgodnie z lit. d ust. 4 rozdziału II części A załącznika I do rozporządzenie WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, „podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze hodujące, zbierające lub polujące na zwierzęta albo produkujące produkty pochodzenia zwierzęcego podejmują odpowiednie działania, według potrzeb:

d) w celu używania wody pitnej lub czystej wody, w każdym przypadku, gdy jest to niezbędne do zapobieżenia zanieczyszczeniu”.

Ponadto zgodnie z art. 12 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt: „kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania”. Opieka i właściwe warunki bytowania, to również kwestia pojenia zwierząt odpowiedniej jakości wodą. Powyższe potwierdza m.in. § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej, gdzie wskazano, że „cielętom i świniom powyżej 2. tygodnia życia, kurom nioskom i kurczętom brojlerom zapewnia się stały dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

Polecamy także zwrócenie szczególnej uwagi na mogące pojawiać się upadki dzikiego ptactwa lub śnięcia ryb.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)