Przedsiębiorco, sprawdź, czy musisz zarejestrować swoją działalność w BDO • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Przedsiębiorco, sprawdź, czy musisz zarejestrować swoją działalność w BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Integralną częścią BDO, jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu, tj. modułu ewidencji i modułu sprawozdawczości.

Uruchomienie wskazanej funkcjonalności BDO umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych, a także sprawozdawczych. Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do rejestru BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru. Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki, w których podmioty będą wpisane do rejestru BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu.

Obowiązkiem wpisu do rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Lista przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru-BDO: sklepy spożywcze, sklepy wielkopowierzchniowe, firmy budowlane, remontowe, gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne, producenci baterii i akumulatorów, producenci pojazdów, producenci opakowań, producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego, importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach, rolnicy powyżej 75 ha ziemi, warsztaty samochodowe, warsztaty rzemieślnicze, zakłady produkcyjne, prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Po nowelizacji ustawy, która weszła w życie 13 sierpnia 2019 roku, doprecyzowano, że wytwórca odpadów, będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha, jest zwolniony z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru i prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości w tym zakresie.

Pozostałe gospodarstwa rolne muszą mieć wpis do rejestru BDO oraz ewidencjonować odpady niekomunalne, w tym folie rolnicze. Wniosek o wpis do rejestru BDO należy złożyć do urzędu marszałkowskiego. Spis odpadów powinien być przechowywany przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym został sporządzony. Posiadacz odpadów jest obowiązany do udostępniania dokumentów ewidencji odpadów na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 71 pkt 1 ustawy o odpadach „uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą podmioty, które: wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie, wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie”. Jeżeli rocznie w gospodarstwie rolnym wytwarza się ponad 100 kg odpadów niebezpiecznych lub ponad 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne lub komunalne, rolnik jest zobowiązany do prowadzenia pełnej ewidencji odpadów, za pomocą karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów.

W celu uniknięcia kar, rolnicy powinni bardzo poważnie potraktować zarówno właściwe postępowanie z odpadami rolniczymi i odpadami niebezpiecznymi, jak i prowadzenie ewidencji odpadów.

Miejsce składania: osobiście w punktach kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, Kłopotowskiego 5, Jagiellońskiej 26 (parter), lub w siedzibie kancelarii ogólnej urzędu przy ul. Okrzei 35, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00; za pośrednictwem poczty na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: formularz ePuap lub na adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.

Sprawę prowadzi:

Departament Opłat Środowiskowych

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Wydział Bazy Danych o Odpadach

tel. 22 59 79 200

fax 22 59 79 629

e-mail: oplaty.srodowskowe@mazovia.pl

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)