Remont piłkochwytów boiska wielofunkcyjnego oraz montaż oświetlenia - zapytanie ofertowe • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Remont piłkochwytów boiska wielofunkcyjnego oraz montaż oświetlenia - zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej 17 w Sochocinie zgodnie z:

1. Zapytaniem ofertowym stanowiącym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,

2. Przedmiarem robót,

3. Opisem technicznym,

Zakres robót do wykonania:

Remont piłkochwytów boiska wielofunkcyjnego oraz montaż oświetlenia zgodnie z opisem technicznym – punkt 3.2 Opis prac.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy

Zakończenie – 15.09.2019r. (zakończenie prac i zgłoszenie do odbioru)

IV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji zapytania ofertowego.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona i podpisana przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego.

5. Oferta musi być sporządzona i podpisana według wzoru na formularzu oferty – załącznik nr 1.

6. Oferta musi być kompletna i napisana w języku polskim.

7. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do oferty). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno parafowane oraz ponumerowane i złączone w sposób trwały.

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

9. Podwykonawcy: Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom – jeżeli dotyczy. Zamawiający nie określa, które części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom.

10. ZAWARTOŚĆ ZŁOŻONEJ OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW:

10.1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1.

10.2. Wypełnione oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2.

10.3. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w specyfikacji zamówienia.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy składać drogą korespondencyjną na adres: Gmina Sochocin,

09-100 Sochocin, ul. Guzikarzy 9 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rafal.mrozek@sochocin.pl.

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2019 r. do godz. 12:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 12:15. O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentami określonymi w opisie zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, oraz:

a) roboty przygotowawcze, wykończeniowe, porządkowe, zorganizowanie i zagospodarowania placu budowy, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, wywóz nadmiaru gruzu, wymiany podłoża, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody,

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),

c) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

d) zajęcia pasa drogowego, placów, chodników,

e) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób i pojazdów użytkujących drogę,

f) zakwaterowanie łącznie z częścią socjalną i sanitarną,

g) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,

h) koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych wynikających z lokalizacji terenu budowy,

i) koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy,

j) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,

k) wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,

l) wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejących obiektów placu budowy,

m) wykonania projektów organizacji ruchu na czas budowy,

n) koszty bieżących napraw dróg dojazdowych oraz dróg przez które zostanie wyznaczony objazd

o) koszty obsługi geodezyjnej, wykonanie geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

p) koszty związane z odbiorami robót wykonanych,

q) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

r) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,

s) koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli, jakości materiałów i robót określonymi w STWiOR.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Kryterium oceny:

a. cena /brutto/ - za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie, wyrażona w polskich złotych:

¾ waga kryterium – 100 %

IX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA / PODPISANIE UMOWY

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w zapytaniu ofertowym, a także możliwość unieważnienia zapytania na każdym jego etapie, przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

XI. DODATKOWE INFORMACJE

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Rafał Mrozek - tel. (23) 23 661 80 01 wew. 30, adres Urząd Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

3. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować:

· pisemnie na adres:

Urząd Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

· faksem na nr: 23 661 80 55

XII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie wykonawcy

3. Projekt umowy

4. Przedmiar robót

5. Opis techniczny

6. Piłkochwyt

7. Projekt zagospodarowania boiska

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)