Wyniki konsultacji ws. zmian statutów sołectw • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Wyniki konsultacji ws. zmian statutów sołectw

Komunikat o zbiorczych wynikach konsultacji

związanych z przeprowadzeniem konsultacji w sprawie projektu zmiany statutów sołectw w gminie Sochocin na podstawie zarządzenia nr 89/2018 Wójta Gminy Sochocin z dnia 31 grudnia 2018 r.

Konsultacje przeprowadzone były w dniach 15–21 stycznia 2019 roku w formie ankiet samodzielnie wypełnianych przez mieszkańców.

Informacja o konsultacjach była umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Sochocin, zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Sochocin oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie gminy Sochocin.

Konsultacje zostały przeprowadzone w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w statutach sołectw dotyczących wydłużenia kadencji sołtysa i rady sołeckiej z 4 do 5 lat w celu dostosowania do długości kadencji rady gminy.

W konsultacjach wzięło udział 261 osób.

Na pytanie: Czy jest Pan/Pani za zmianą zapisów w § 12 ust. 1 statutu sołectwa polegającą na wydłużeniu kadencji organów sołectwa z 4 lat na 5 lat udzieliło odpowiedzi 261 osób, w tym:

TAK - 247

NIE - 8

WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU - 6

Zgłoszono następujące uwagi:

Jeden ankietowany zgłosił:

„1. Proponuję treść zmiany: „§ 12. 1. Kadencja organów sołectwa trwa tyle, co obowiązująca kadencja rady gminy”.

1. Dla sołectw, których statut brzmi identycznie proponuję, przy okazji uchwalania zmiany długości kadencji, uchwalenie „Statutu sołectw”

2. W statutach sołectw znajdują się zapisy dotyczące działań rady gminy, podczas gdy rada działa na podstawie statutu gminy oraz ustawy o samorządzie. Czy, aby być wiążącymi dla rady gminy, zapisy te nie powinny znajdować się w statucie gminy?

3. Czy poszczególne statuty sołectw w załącznikach do uchwały nr XII/96/2012 różnią się czymkolwiek poza nazwą sołectwa?

4. Dla sołectw, których statut brzmi identycznie, proponuję, przy okazji uchwalenia zmiany długości kadencji, uchwalenie „Statutu sołectw” dla gminy Sochocin oraz zmiany uchwały tworzącej sołectwa, w taki sposób, aby dla każdego z utworzonych sołectw wskazać jako obowiązujący „Statut sołectw gminy Sochocin”. Pozwoliłoby to w przyszłości uniknąć pytań jak powyżej oraz uprościłoby wprowadzanie zmian”.

Dwoje ankietowanych zgłosiło:

„5 lat to za długo”.

Wyżej wymienione zapytania i uwagi zostaną skonsultowane z radcą prawnym i będą wzięte pod uwagę przy dokonywaniu zmian w statucie.

Z dokonanej analizy udzielonych odpowiedzi wynika, że 94,6% ankietowanych opowiedziało się za zmianą statutu w wersji przedstawionej w projekcie uchwały.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)