Zapraszamy na III sesję Rady Gminy Sochocin • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zapraszamy na III sesję Rady Gminy Sochocin

Uprzejmie zapraszamy na III sesję Rady Gminy Sochocin w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Sochocin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 19 listopada 2018 roku.

4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.

5. Wystąpienia zaproszonych gości.

6. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał:

1) sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;

2) sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarczej;

3) sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji;

4) w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2019 rok;

5) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;

6) w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2019 rok;

7) w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Sochocin;

8) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin kontroli działalności wójta gminy;

9) w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektorowi i dyrektorom pozostałych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sochocin;

10) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021;

11) w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2019 rok;

12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Smardzewo;

13) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/228/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;

14) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/229/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie pieniężnej;

15) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/230/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania 2014-2020”;

16) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

17) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sochocin na 2018 rok;

18) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sochocin.

8. Zamknięcie obrad III sesji rady gminy.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)