Zapraszamy na IX sesję Rady Gminy Sochocin • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zapraszamy na IX sesję Rady Gminy Sochocin

19 sierpnia 2019, 8:15 | Komunikaty

Uprzejmie zapraszamy na IX sesję Rady Gminy Sochocin, która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godz. 11.00, w sali narad Urzędu Gminy Sochocin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Gminy Sochocin, odbytej w dniu 25 czerwca 2019 roku.

4. Wystąpienie zaproszonych gości.

5. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2019 roku.

7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

8. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

9. Podjęcie uchwał:

1) w spawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników;

2) w sprawie stanowiska Rady Gminy Sochocin dotyczącego zahamowania rozpowszechniania się Afrykańskiego Pomoru Świń na kolejne obszary naszego kraju;

3) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sochocin;

4) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin;

5) w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony pomnika przyrody;

6) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi: Ciemniewo Budy, Jędrzejewo, Kolonia Sochocin, Kołoząb, Kuchary Żydowskie, Milewo, Niewikla, Podsmardzewo, Pruszkowo, Smardzewo, Sochocin, Ślepowrony zgodnie z załącznikiem nr 1­–14;

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sochocin na 2019 rok;

10) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2019.

10. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy Sochocin.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)