Zapraszamy na XII sesję Rady Gminy Sochocin • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zapraszamy na XII sesję Rady Gminy Sochocin

25 listopada 2019, 8:16 | Komunikaty

Uprzejmie zapraszamy na XII sesję Rady Gminy Sochocin, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 roku o godz. 11.00, w sali narad Urzędu Gminy Sochocin.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr XI/2019 z XI sesji Rady Gminy Sochocin, odbytej w dniu 18 października 2019 roku.

4. Wystąpienia zaproszonych gości.

5. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Gminy Sochocin.

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne.

8. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych gminy Sochocin na 2020 rok:

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
na terenie gminy Sochocin na rok 2020;

2) w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego
na rok 2020;

3) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020;

4) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej;

5) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sochocin na 2019 rok;

3) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok;

4) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu;

5) w sprawie intencyjnego poparcia inicjatywy mieszkańców wsi Pruszkowo;

6) w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz obiektów sportowych stanowiących własność gminy Sochocin;

7) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin;

8) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

10. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy Sochocin.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)