Zapraszamy na XIII sesję Rady Gminy Sochocin • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zapraszamy na XIII sesję Rady Gminy Sochocin

Uprzejmie zapraszamy na XIII sesję Rady Gminy Sochocin, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 roku o godz. 14.00, w sali narad Urzędu Gminy Sochocin.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.

4. Wystąpienia zaproszonych gości.

5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

2) w sprawie uchwały budżetowej gminy Sochocin na 2020 rok;

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sochocin na 2019 rok;

5) w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2020 rok;

6) w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok;

7) w sprawie planu pracy komisji gospodarczej na 2020 rok;

8) w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Sochocin na 2020 rok;

9) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sochocin w roku szkolnym 2019/2020;

10) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

11) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

12) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

13) w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w gminie Sochocin oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami.

6. Zamknięcie obrad XIII sesji rady gminy.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)