Zapraszamy na XXXIII sesję Rady Gminy Sochocin • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zapraszamy na XXXIII sesję Rady Gminy Sochocin

29 maja 2018, 13:25 | Komunikaty

Uprzejmie zapraszamy na XXXIII sesję Rady Gminy Sochocin w dniu 6 czerwca 2018 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Sochocin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 28 marca 2018 roku.

4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Sochocin.

6. Informacja o działalności gminnych jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – oraz ocena zasobów pomocy społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej.

7. Dyskusja.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Sochocin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Sochocin:

1) prezentacja sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sochocin za 2017 r. oraz informacją o stanie mienia;

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok;

3) dyskusja;

4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sochocin za 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sochocin za 2017 rok:

1) zapoznanie rady gminy z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin o opinii wykonania budżetu gminy Sochocin za 2017 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sochocin;

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sochocin za 2017 rok;

3) dyskusja;

4) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sochocin za 2017 rok.

10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sochocin na 2018 rok;

3) w sprawie ustalenia na terenie gminy Sochocin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

4) w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Sochocin;

5) w sprawie przyjęcia i realizacji „Programu Rewitalizacji gminy Sochocin”;

6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sochocin.

11. Interpelacje radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad XXXIII sesji rady gminy.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)