Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic w Sochocinie • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic w Sochocinie

ZARZĄDZENIE Nr 13 /2017

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic w miejscowości Sochocin

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publiczne (Dz. U. z 2016 poz.744) oraz Uchwały NR XVII/135/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sochocin zarządzam, co następuje:

§1.1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic w miejscowości Sochocin.

2. Celem i przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowych nazw ulic dla obecnych: XXX-lecia PRL i 40-lecia PRL

§2. Konsultacje mają zasięg gminny.

§3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 21 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r.

§4. Przeprowadzenie konsultacji społecznych następuje z inicjatywy Wójta Gminy.

§5. 1. Tryb i sposób prowadzenia konsultacji:

1) Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza konsultacyjnego propozycji zmiany nazwy ulic:

a) na adres Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09 – 110 Sochocin,

b) złożenie formularza w sekretariacie Urzędu Gminy w Sochocinie,

c) wysłanie e-maila z propozycją nazwy ulic na adres:gmina@sochocin.pl

2. Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz zgłosić swoją propozycję.

3. Formularz konsultacyjny propozycji zmiany nazwy ulic stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Gminy w Sochocinie oraz opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.

§7. Wyniki konsultacji w drodze komunikatu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni po zakończeniu konsultacji.

§8.1. Tryb konsultacji społecznych uważa się za zachowany bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

2. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

§9. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

Andrzej Romatowski

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)