Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

12 lutego 2019, 14:11 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonej w miejscowości Smardzewo

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Sochocin Uchwały nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Smardzewo.

Załącznik graficzny przedstawiający granice planu znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem, przedmiotu wniosku z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy oraz kserokopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z zaznaczeniem nieruchomości.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2019 roku w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gmina@sochocin.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sochocin.

W ó j t

/-/

mgr Jerzy Ryziński

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)