Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań

12 lutego 2019, 14:15 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz Uchwały Rady Gminy Sochocin nr XVIII/153/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin wraz z prognozą oddziaływania ustaleń studium na środowisko.

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 20 lutego 2019 r. do 14 marca 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, poniedziałek–piątek w godz. 9.00–15.00 (pokój nr 12) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sochocin www.sochocin.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy Sochocin w sali narad, w dniu 26 lutego 2019 r. o godzinie 12.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą składać uwagi do projektu studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w Urzędzie Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09–110 Sochocin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gmina@sochocin.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sochocin.

W ó j t

/-/

mgr Jerzy Ryziński

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)