Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 12.02.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sochocin • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 12.02.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sochocin

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 12 lutego 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sochocin dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Sochocin

Na podstawie Uchwały Nr XIV/118/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sochocin w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Sochocin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1264) ogłasza się, co następuje:

§ 1. W terminie od dnia 17 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. we wszystkich sołectwach gminy Sochocin (obwodach konsultacyjnych) będą przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami gminy Sochocin, których przedmiotem jest nadanie miejscowości Sochocin statusu miasta.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej, poprzez wypełnienie karty do głosowania przez mieszkańców gminy Sochocin.

2. Kalendarz czynności konsultacyjnych zawierający terminy przeprowadzenia konsultacji na terenie gminy Sochocin stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia.

3. Wykaz punktów konsultacyjnych, w których można pobrać i zwrócić karty do głosowania na terenie gminy Sochocin, dni i godziny otwarcia tych punktów oraz wykaz pełnomocników ds. konsultacji stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia.

4. Głosować można w dowolnym punkcie konsultacyjnym, bez względu na miejsce zamieszkania w gminie Sochocin.

5. Karty do głosowania można również pobrać ze strony internetowej www.sochocin.pl i przesłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: konsultacje@sochocin.pl.

6. W ramach konsultacji mieszkańcy wyrażą swoją opinię odpowiadając na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za nadaniem statusu miasta miejscowości Sochocin?”, poprzez postawienie znaku „X” na karcie do głosowania obok wybranej jednej z niżej wymienionych odpowiedzi:

1) „TAK” - jestem za nadaniem statusu miasta miejscowości Sochocin,

2) „NIE” - jestem przeciwny nadaniu statusu miasta miejscowości Sochocin,

3) „WSTRZYMUJĘ SIĘ” - wstrzymuję się od podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

7. Każdy mieszkaniec gminy Sochocin, biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoją opinię w sprawie tylko jeden raz.

§ 3. Obwieszczenie podlega podaniu do wiadomości publicznej, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy Sochocin, w Urzędzie Gminy Sochocin oraz zamieszczenie na stronie internetowej gminy Sochocin.

Wójt

mgr Jerzy Ryziński

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)