Projekt Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin !!! • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Projekt Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin !!!

31 stycznia 2014, 8:15 | Informacje z gminy
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOCHOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwał:

- Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gminy Sochocin – Zachód”, dla terenów położonych we wsiach: Baraki, Budy Gutarzewskie, Ciemniewo, Gutarzewo, Kępa, Koliszewo, Podsmardzewo i Smardzewo,

- Uchwała Nr XXIV/193/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenu położonego we wsi Smardzewo,

- Uchwały Nr XVII/130/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gminy Sochocin – Sochocin”, dla terenów położonych we wsi: Sochocin i Kolonia Sochocin,

- Uchwały Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gminy Sochocin – Wschód”, dla terenów położonych we wsiach: Bolęcin, Idzikowice, Jędrzejewo, Kondrajec, Kuchary Żydowskie i Rzy,

- Uchwały Nr XVIII/152/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gminy Sochocin – Południe”, dla terenów położonych we wsiach: Biele, Drożdżyn, Gromadzyn, Kołoząb, Milewo, Niewikla, Ślepowrony, Wierzbówiec i Żelechy.

Wójt Gminy Sochocin zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów ujętych w wyżej wymienionych uchwałachwraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, w godz. pon. czw. 8ºº - 16ºº oraz w piątki w godz. 9ºº - 17ºº (pokój nr 11) w dniach od 30 stycznia 2014r. do 25 lutego 2014r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie w sali widowiskowej, w terminach odpowiednio:

- 10 lutego 2014r. o godz. 18ºº - „Gmina Sochocin – Zachód”

- 11 lutego 2014r. o godz. 18ºº - „Gmina Sochocin – Sochocin”

- 12 lutego 2014r. o godz. 18ºº - „Gmina Sochocin – Wschód”

- 13 lutego 2014r. o godz. 18ºº - „Gmina Sochocin – Południe”

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego objętego wyłożeniem, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sochocin.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Sochocin w nieprzekraczalnym terminie od dnia 26 lutego do 12 marca 2014r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić: na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Sochocin ul.Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin oraz drogą elektroniczną na adres: klaudia.giranowska@sochocin.pl

WÓJT GMINY SOCHOCIN

/-/ Anna Zwierzchowska

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)