Sochocin wsią czy MIASTEM? • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Sochocin wsią czy MIASTEM?

„Dnia 1 października 1385 r. w Ciechanowie, książę Janusz I, wynagradzając zasługi Dobiesława kasztelana kruszwickiego i syna jego Krzesława podkomorzego kujawskiego, dziedziców wsi Sanchocino w powiecie ciechanowskim leżącej podpisał przywilej lokacyjny dla tegoż Sochocina. Stwierdza się w nim nadanie wsi Sanchocino prawa chełmińskiego”… [M. M. Grzybowski, A. Kociszewski, Sochocin na przestrzeni wieków, Ciechanów – Sochocin 2000]

Szanowni mieszkańcy gminy Sochocin!

W 2020 r. mija 635 lat od nadania praw miejskich dla Sochocina. Obchodzimy również 635. rocznicę powstania parafii Sochocin. Mieszkańcy tej ziemi przez setki lat swoją pracą, bohaterską postawą i głęboką wiarą budowali swoją małą Ojczyznę. Nasze pokolenie przez wiele lat dba o rozwój i tworzenie coraz lepszych warunków do życia w Sochocinie. Mieszkańcy Sochocina zarówno w przeszłości, jak i obecnie przyczyniają się do kształtowania charakteru miejskiego miejscowości, poprzez: budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, rewitalizację rynku, modernizację ulic i placówek oświatowych, budowę nowych placów zabaw, organizowanie wystaw o charakterze historycznym, uroczystości patriotycznych, organizowanie imprez kulturalnych oraz sportowych. Te wszystkie działania wpływają na to, że jesteśmy dumni z naszego miejsca zamieszkania, dbamy również o naszą historię, a także tożsamość.

Dnia 24 stycznia 2020 r. radni rady gminy podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących odzyskania praw miejskich przez Sochocin. Uznaliśmy, że 635. rocznica nadania tych praw, to odpowiedni moment do przeprowadzenia konsultacji społecznych i wystąpienia z wnioskiem o ich odzyskanie, bezprawnie odebranych przez władze carskie w 1869 r. Jest to nasz obowiązek względem przeszłych i przyszłych pokoleń. Mamy jednak świadomość, że przywrócenie praw miejskich nie będzie możliwe bez Państwa zaangażowania.

Od 17 do 29 lutego 2020 r. na terenie gminy Sochocin zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że nie będzie to dla Państwa łatwa decyzja. Za pośrednictwem niniejszej informacji, chcemy udzielić Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, oraz wskazać korzyści, jakie nabędziemy po odzyskaniu praw miejskich. W końcu nic na tym nie tracimy, a możemy tylko zyskać.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Sochocin

Jerzy Ryziński

1. Czy wzrosną podatki od nieruchomości? NIE!

Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez radę gminy. Nie ma więc podstaw prawnych do ich zwiększania po zmianie statusu gminy wiejskiej na miejsko-wiejską. Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Jak wygląda kwestia podatku rolnego? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA PODATKU!

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego, niezależnie od tego, czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Wyjątek stanowią tutaj tylko grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolna, które są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Stawki podatku rolnego uchwalane są przez radę gminy na podstawie komunikatu prezesa GUS (Głównego Urzędu Statystycznego) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy.

3. Czy zmianie ulegnie opłata targowa? NIE!

Opłata targowa nie jest uzależniona od statusu miejscowości, na której jej pobór jest ustanowiony. Stawka ta jest uchwalana przez radę gminy z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Odzyskanie praw miejskich nie stanowi podstaw do wzrostu przedmiotowej opłaty.

4. Czy zmienią się stawki za dzierżawę terenów gminnych? NIE!

Wysokość stawek za dzierżawę terenów gminnych nie ulegnie zmianie. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego ustala wójt gminy w drodze zarządzenia. Nie jest to uzależnione od statusu miejscowości.

5. Czy nastąpi automatyczne odrolnienie gruntów? NIE!

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem zapisu ust. 2a cytowanego artykułu.

6. Czy nauczyciele stracą dodatki wiejskie? Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej?

a. dodatki wiejskie dla nauczycieli: NAUCZYCIELE NIE STRACĄ DODATKÓW WIEJSKICH!

Zgodnie z art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - dodatek wiejski należy się: „nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców”.

b. kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży: NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA STYPENDIÓW!

Zgodnie z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania.

c. subwencja oświatowa: NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA SUBWENCJI!

Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2020 rok, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 r., waga P1 jest identyczna dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub miastach do 5 tys. mieszkańców. W obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca określa wysokość subwencji oświatowej na jednakowym poziomie na terenach wiejskich, jak w miastach do 5 tys. mieszkańców.

7. Jaki będzie dostęp do funduszy z UE?

Gmina miejsko-wiejska nabędzie szerszy dostęp do funduszy unijnych, niedostępnych obecnie. Już w poprzednim okresie pojawiały się działania dostępne tylko dla miast np. Inicjatywa Jessica czy programy związane z rewitalizacją. Dzięki uzyskaniu statusu miasta dla Sochocina, otworzą się nowe perspektywy. Ponadto do projektów realizowanych za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania kwalifikują się miasta do 20 tys. mieszkańców. Tak więc z punktu widzenia dostępu do środków UE, utworzenie miasta daje nam jeszcze większe możliwości w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w nowej perspektywie 2021–2027.

8. Czy mieszkańcy miasta będą mogli korzystać - jak dotąd - ze środków na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej, albo działalność stowarzyszeń? TAK!

Zarówno mieszkańcy wsi, jak i mieszkańcy miasta Sochocin, zachowają dostęp do środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich. Uzyskanie statusu miasta nie wykluczy mieszkańców z dostępu do środków znajdujących się w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania.

9. Czy w związku z przywróceniem statusu miasta, zmieni się liczba radnych? NIE!

Liczba radnych rady gminy uzależniona jest wyłącznie od liczby mieszkańców. Status gminy nie ma tu znaczenia. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada składa się z 15 radnych. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Odzyskanie praw miejskich nie wpływa także na wzrost diet radnych.

10. Czy w przypadku uzyskania statusu miasta będą potrzebne nowe wybory radnych i burmistrza? NIE!

W związku z uzyskaniem statusu miasta, nie przeprowadza się przedterminowych wyborów radnych i burmistrza. Organy te tylko zmienią swoją nazwę.

11. Czy będzie potrzebna wymiana dowodów osobistych? NIE!

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty, nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu.

12. Czy nastąpi rozbudowa administracji? NIE!

Nie nastąpi wzrost zatrudnienia w administracji publicznej, gdyż jest to zależne wyłącznie od ustaleń samorządu. Nie będzie również rozbudowy aktualnej siedziby Urzędu Gminy w Sochocinie.

13. Czy wprowadzenie zmiany statusu miejscowości Sochocin spowoduje wysokie koszty? NIE!

Zmiana statusu miejscowości Sochocin nie spowoduje wystąpienia kosztów stałych. Konieczne będzie wyłącznie poniesienie kosztów jednorazowych wprowadzenia zmian. Koszty jednorazowe dotyczyć będą zmiany nazw organów samorządowych na pieczęciach i tablicach urzędowych.

14. Czy zmianie ulegnie wynagrodzenie burmistrza? NIE!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 15 maja 2018 r., wynagrodzenie burmistrza, tak samo jak wynagrodzenie wójta, ustala rada gminy według stawki ustawowej dla gminy do 15 tys. mieszkańców.

15. Jak wygląda kwestia opłat za wodę, wywóz śmieci i przedszkole? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA OPŁAT!

Opłaty te ustalane są niezależnie od statusu miejscowości.

16. Czy w przypadku uzyskania statusu miasta będzie stanowisko wójta oraz stanowisko burmistrza? NIE!

W związku z uzyskaniem statusu miasta, nie będzie jednocześnie wójta i burmistrza. Zmianie ulegnie wyłącznie nazwa organu z „wójta gminy” na „burmistrza miasta i gminy”. Reszta pozostanie bez zmian.


ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA ODZYSKANIEM PRAW MIEJSKICH:

1. Powrót do wielowiekowej tradycji i historii. Miejscowość posiadała prawa miejskie przez blisko 500 lat.

2. Sochocin, jako miasto i tym samym cała gmina, nabędą o wiele większe możliwości w staraniu się o środki unijne, niedostępne dotychczas. Powstają nowe programy wspierające miasta.

3. Gmina i miasto nie stracą możliwości ubiegania się o środki finansowe dostępne dla gmin wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program zakłada wsparcie wsi oraz miast do 5 tys. mieszkańców.

4. Sochocin nabędzie większe możliwości w staraniu się o środki przewidziane na działania rewitalizacyjne.

5. Wzrośnie ranga i znaczenie całej gminy Sochocin w powiecie oraz w województwie.

6. Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Sochocina i gminy Sochocin.

7. Przyciągnięcie nowych inwestorów.

8. Poprawi się sytuacja na rynku pracy.

9. Zwiększą się możliwości promocji miasta i gminy.

10. Podniesienie atrakcyjności Sochocina w oczach młodych ludzi.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)