Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy Sochocin • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Termin i porządek najbliższej sesji Rady Gminy Sochocin

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 maja 2020 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Sochocin odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Sochocin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z XII sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 29 listopada2019 roku.

4. Przyjęcie protokołu Nr XIII/2019 z XIII sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 17 grudnia 2019 roku.

5. Przyjęcie protokołu Nr XIV/2020 z XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 24 stycznia 2020 roku.

6. Przyjęcie protokołu Nr XV/2020 z XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 16 marca 2020 roku.

7. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.

8. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2019 roku.

10. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok.

11. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za 2019 rok.

12. Sprawozdanie z działalności komisji gospodarczej za 2019 rok.

13. Sprawozdanie z działalności komisji skarg, wniosków i petycji za 2019 rok.

14. Wystąpienie zaproszonych gości.

15. Podjęcie uchwały:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sochocin na 2020 rok;

3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2020;

4) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/122/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego;

5) w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin;

6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi: Ciemniewo, Budy, Jędrzejewo, Kolonia Sochocin, Kołoząb, Kuchary Żydowskie, Milewo, Niewikla, Podsmardzewo, Pruszkowo, Smardzewo, Sochocin, Ślepowrony, zgodnie z załącznikiem nr 1–14;

7) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Kępa;

8) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Smardzewo;

9) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Sochocin.

16. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy Sochocin.

Ze względu na podejmowane działania mające na celu przeciwdziałanie pandemii koronawirusa zamiast osobistego uczestnictwa w sesji, zachęcamy do oglądania obrad poprzez Internet.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)