Zapraszamy na VIII sesję Rady Gminy Sochocin • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Zapraszamy na VIII sesję Rady Gminy Sochocin

19 czerwca 2019, 8:20 | Komunikaty

Uprzejmie zapraszamy na VIII sesję Rady Gminy Sochocin, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 11.00, w sali narad Urzędu Gminy Sochocin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr VII/2019 z VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sochocin, odbytej w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

4. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych.

5. Wystąpienie zaproszonych gości.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu Wójta Gminy Sochocin o stanie gminy, w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2018 rok.

8. Debata nad raportem o stanie gminy:

1) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sochocin wotum zaufania.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok i udzielenie absolutorium dla wójta:

1) prezentacja sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2018 r. oraz informacją o stanie mienia;

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok;

3) dyskusja;

4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sochocin za 2018 rok;

5) zapoznanie rady gminy z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin o opinii wykonania budżetu gminy Sochocin za 2018 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sochocin;

6) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sochocin za 2018 rok;

7) dyskusja;

8) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sochocin za 2018 rok.

10. Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę Nr XI/89/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smardzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smardzewie;

5) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sochocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.;

6) w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody z pomnika przyrody;

7) w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sochocin na 2019 rok;

11. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy Sochocin.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)