Przetargi • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie • e-samorząd • Urząd Gminy Sochocin

Przetargi

Plan Zamówień Publicznych na rok 2019.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2018.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017.

Remont piłkochwytów boiska wielofunkcyjnego oraz montaż oświetlenia - zapytanie ofertowe

status
aktualny
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
20 sierpnia 2019, 12:15 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
20 sierpnia 2019, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Remont boiska wielofunkcyjnego przy Publicznych Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie ”

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
19 lipca 2019, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
19 lipca 2019, 12:15 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Remont boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie ”

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
5 lipca 2019, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, 09-100 Sochocin, ul. Guzikarzy 9
rozpoczęcie
5 lipca 2019, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, 09-100 Sochocin, ul. Guzikarzy 9

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn gmina Sochocin”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
19 czerwca 2019, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
19 czerwca 2019, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2019 roku – etap IV” zapytanie o cenę

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
rozpoczęcie
18 czerwca 2019 • Urząd Gminy Sochocin 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Smardzewie”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
13 marca 2019, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
13 marca 2019, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Smardzewie”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
12 lutego 2019, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
12 lutego 2019, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Zaproszenie do składania ofert Dot.: rozpoznania cenowego na zimowe utrzymanie dróg – odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Sochocin w sezonie zimowym 2019 roku

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
28 grudnia 2018, 10:00 • Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
28 grudnia 2018, 11:00 • Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
19 grudnia 2018, 10:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
19 grudnia 2018, 10:15 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sochocin w okresie od 14.12.2018 do 13.12.2021 roku

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
3 grudnia 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul.Guzikarzy 9
rozpoczęcie
3 grudnia 2018, 12:15 • Urząd Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul.Guzikarzy 9

Plan Zamówień Publicznych na rok 2018.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO,

Wójt Gminy Sochocin informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sochocin jest Wójt Gminy z siedzibą w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

  1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Jasińska, tel. 23 661 80 01, e-mail: katarzyna.jasinska@sochocin.pl
  2. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych Gminy Sochocin związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  3. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym z Gminą Sochocin podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Okres, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie dokonanie wyboru oferty oraz podpisanie umowy na realizację zadania publicznego.
  8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)