Plan Zamówień Publicznych na rok 2017. • Przetargi • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie • e-samorząd • Urząd Gminy Sochocin

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2018.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO,

Wójt Gminy Sochocin informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sochocin jest Wójt Gminy z siedzibą w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

  1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Jasińska, tel. 23 661 80 01, e-mail: katarzyna.jasinska@sochocin.pl
  2. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych Gminy Sochocin związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  3. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym z Gminą Sochocin podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Okres, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie dokonanie wyboru oferty oraz podpisanie umowy na realizację zadania publicznego.
  8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)