ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY SOCHOCIN • Przetargi • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie • e-samorząd • Urząd Gminy Sochocin

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY SOCHOCIN

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
26 stycznia 2015, 9:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
26 stycznia 2015, 10:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA
KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY SOCHOCIN
Numer ogłoszenia: 6927 2015;
data zamieszczenia: 16.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sochocin , ul. Guzikarzy 9, 09110
Sochocin, woj. mazowieckie, tel. 23 6618001 lub 6618013 wew.28, faks 23 6618055.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sochocin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA
KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY SOCHOCIN.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia:jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sochocin w tym: a)odpadów komunalnych
zmieszanych, oraz popiół, b)odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:opakowania
z tworzyw sztucznych i puszki aluminiowe,
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)