Ponowne wykorzystanie informacji publicznej. • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie • e-samorząd • Urząd Gminy Sochocin

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

1. Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 352).

2. Przez ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystanie informacji w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Urzędu Gminy Sochocin

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

1) udostępniona na stronie internetowej gminy Sochocin www.sochocin.pl oraz w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Sochocin,

2) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w biuletynie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Sochocin

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionej w biuletynie informacji publicznej wymaga zachowania następujących warunków:

1) poinformowanie o źródle, czasie wytwarzania i pozyskiwania informacji od podmiotu Urzędu Gminy Sochocin,

2) poinformowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej:

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek zainteresowanego

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania na wniosek następuje w przypadku, gdy:

1) informacja sektora publicznego nie została udostępniona w biuletynie informacji publicznej,

2) została udostępniona w sposób inny niż określony w punkcie 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania albo nie poinformowano o braku takich warunków,

3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy Sochocin

1. Urząd Gminy Sochocin ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, która została zamieszczona w biuletynie informacji publicznej lub na innej oficjalnej stronie internetowej Gminy, a także taką, która została udostępniona stosownie do złożonego wniosku.

2. Urząd Gminy Sochocin nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

3. Urząd Gminy Sochocin nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Gminy Sochocin.

Wymagane dokumenty / miejsce złożenia dokumentów :

1. Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej, w szczególności przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

2. Pisemne wnioski w postaci papierowej przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy Sochocin.

3. Wniosek można przesłać w formie dokumentu papierowego na adres: Urząd Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9.

4. Wnioski w postaci elektronicznej można przesłać na adres email: gmina@sochocin.pl

5. Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r.
o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

6.W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Opłaty:

1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie

2. Urząd Gminy Sochocin może pobrać opłatę za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Termin załatwienia sprawy:

1. Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w powyższym terminie, urząd powiadamia
w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazując, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

W zakresie nieobjętym w powyższej informacji dotyczącej udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania (w tym w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie) stosuje się przepisy zawarte w ustawie o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej i inne przepisy prawa.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)