„Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2019 roku – etap IV” zapytanie o cenę • Przetargi • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie • e-samorząd • Urząd Gminy Sochocin

„Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2019 roku – etap IV” zapytanie o cenę

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
rozpoczęcie
18 czerwca 2019 • Urząd Gminy Sochocin 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9


Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest (tj. płyt cementowo-azbestowych) pochodzących z posesji osób fizycznych położonych na terenie Gminy Sochocin. Zakres zadania obejmuje: pakowanie (płyty mogą być połamane
i składowane bezpośrednio na ziemi nie zabezpieczone folią), załadunek na środek transportu, transport oraz przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji
w ilości 44,35 Mg tj. 3 168 m2 oraz wystawienie karty odpadu.

UWAGA!!!

Zamawiający zastrzega, że ze względu na charakter usługi wielkości te mogą ulec zmianie. Zmianie może ulec zarówno ilość posesji, z których będą demontowane i/lub odbierane wyroby zawierające azbest, jak również ilości odpadów do demontażu i unieszkodliwienia wskazane wyżej.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przestrzeganie przepisów BHP i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, ponosi Wykonawca.

2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu w czasie wykonywania usługi.

3) utrzymywanie porządku na stanowiskach roboczych i na terenie gdzie będzie wykonywana usługa.

4) składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i usuwanie zbędnych materiałów;

5) naprawienie na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego - uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych w związku z usługą;

6) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy.

7) wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, zlecić wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim.

8) wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
i na ustalonych niniejszą umową warunkach.

9) Wykaz nieruchomości z których należy zdemontować, odebrać i unieszkodliwić na przystosowanym składowisku azbest lub odebrać i unieszkodliwić (w przypadku płyt zdemontowanych) zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

10) W przypadku nieruchomości z których należy zdemontować i unieszkodliwić wyroby zawierające azbest Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kompleksowej usługi. Usługa ta będzie obejmowała: demontaż, pakowanie, uporządkowanie terenu i oczyszczenie z pyłu azbestowego, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i zdeponowanie na przystosowanym składowisku odpadów wraz z kosztami unieszkodliwienia.

11) W przypadku odpadów zdemontowanych przez właścicieli lub użytkowników Wykonawca będzie zobowiązany tylko do odbioru oraz unieszkodliwienia azbestu. Usługa ta będzie obejmowała: pakowanie, uporządkowanie terenu i oczyszczenie z pyłu azbestowego, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i zdeponowanie na przystosowanym składowisku odpadów wraz z kosztami unieszkodliwienia.

12) W terminie 14 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się i ustalić dogodny termin wykonania prac związanych z demontażem (odbiorem) odpadów z właścicielami (użytkownikami) nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca prac demontażowych powinien uwzględnić zaplanowane terminy z firmami dekarskimi. O uzgodnionych terminach Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

13) Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odbieranych odpadów azbestowych z każdej posesji.

14) Ważenie odbieranych płyt azbestowo-cementowych ma odbywać się w obecności przedstawiciela właściciela nieruchomości i przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru.

15) Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z czynności tej sporządza się protokół spisany przez przedstawiciela Zamawiającego, właścicieli budynków (użytkowników) oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której odbierane są odpady, wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów tj. powierzchnia w m2 i waga w tonach.W przypadku płyt połamanych w protokole wpisuje się wagę w tonach.

16) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód unieszkodliwienia odpadów tj. kartę przekazania odpadów na składowisko wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819).

17) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zdjęcia z poszczególnych etapów robót na płycie CD (przynajmniej po 2 z każdej nieruchomości).

18) Wykonawca po zakończeniu prac na każdej posesji złoży właścicielowi (użytkownikowi) nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004r., nr 71, poz. 649).

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z:

1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701),

2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799),

3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
z 2004 roku w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649),

4) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216 poz. 1824),

5) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819).

6) Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sochocin na lata 2013 – 2032 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/214/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 r. Realizacja zamówienia jest współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uwaga: Złożenie w postępowaniu oferty nie jest wiążące. Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2019 roku – etap IV” uwarunkowane będzie od pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zamówienia.

Słownik Zamówień (CPV) 90 65 00 00-8 – usługi usuwania azbestu

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 września 2019 r.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) udokumentują należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednego zamówienia polegającego na usunięciu i utylizacji azbestu lub wyrobów zawierających azbest o pow. nie mniejszej niż 3200 m2 lub o masie nie mniejszej 45 Mg,

2) posiadają uprawnienia na prowadzenie działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

Do oferty należy dołączyć:

1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. wykazanie przynajmniej jednego zamówienia polegającego na usunięciu i utylizacji azbestu lub wyrobów zawierających azbest o pow. nie mniejszej niż 3200 m2
lub o masie nie mniejszej 45 Mg
(sporządzony wg załącznika Nr 2 do niniejszej opisu). Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2) aktualnie obowiązujące zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodne z obowiązującymi przepisami.

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Oświadczenie, ze Wykonawca dysponuje przystosowanymi do transportu odpadów zawierających azbest środkami transportu, które spełniają warunki ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 382) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5.

5) Umowa z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów niebezpiecznych posiadającego odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie, na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych wraz ze stosownymi zezwoleniami dla właściciela składowiska na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

6) Oświadczenie, że prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 r., nr 71, poz. 649) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6.

7) Oświadczenie, że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów będą zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 r. Nr 216, poz. 1824) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7.

8) zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie (ewentualnie umowa na przyjęcie) odpadów zawierających azbest wydane przez stosowny organ.

9) Kserokopię posiadanej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Dariusz Wiśniewski – Kierownik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, tel. 23 661 80 01 wew. 29, 09-110 Sochocin ul. Guzikarzy 9,

Rafał Mrozek - tel. (23) 23 661 80 01 wew. 30, adres j.w.

3. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować:

· pisemnie na adres:

Urząd Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

· 09-110 Sochocin

· drogą elektroniczną na adres: dariusz.wisniewski@sochocin.pl, rafal.mrozek@sochocin.pl

· faksem na nr: 23 661 80 55

Termin i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.06.2019 r. do godz. 1200za pośrednictwem poczty elektronicznej: rafal.mrozek@sochocin.pl

Opis sposobu przygotowania oferty

  1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
    na załączonym formularzu oferty cenowej (sporządzona wg załącznika nr 1 do opisu).
  2. Oferta ma być podpisana przez osoby uprawione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią.
  3. Oferta ma obejmować całość zamówienia.

Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena ofertowa jest sumą całkowitej ceny brutto za odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin.

2. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania przedmiotu zamówienia zgodnego z zakresem określonym w Opisie przedmiotu zamówienia.

3. Cena ofertowa musi uwzględniać wskaźnik inflacji, należne podatki. Powyższe opłaty obciążają koszty pośrednie Wykonawcy. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie podlega zmianie.

4. Cena jednostkowa za usunięcie wyrobów zawierających azbest musi zawierać wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu zamówienia, w tym pakowanie, załadunek, transport oraz przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych.

5. Cena określona przez wykonawcę musi uwzględniać upusty, jakie Wykonawca oferuje.

6. Cena musi być przedstawiona do dwóch miejsc po przecinku.

7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium wyboru ofert stanowi najniższa cena.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wybrany na podstawie dokumentów (oferty) złożonych w terminie określonym
w niniejszym
opisie wykonawca zostanie zaproszony na przeprowadzenie ostatecznych negocjacji i podpisanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 3 do niniejszego opisu.

Inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w zapytaniu ofertowym, a także możliwość unieważnienia zapytania na każdym jego etapie, przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2019.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2018.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)