Informacje o posiedzeniach Rady • Rada Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie • e-samorząd • Urząd Gminy Sochocin

Informacje o posiedzeniach Rady

Plan pracy Rady Gminy

1.Marzec
1. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 roku.
3. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok.

2.Czerwiec
1. Rozpatrzenie zatwierdzenie raportu Wójta Gminy Sochocin o stanie gminy w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2018 rok.
2. Debata nad raportem o stanie gminy.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok i udzielenie absolutorium dla Wójta.

3.Sierpień
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2019 roku.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.


4.Październik
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.


5.Listopad
1. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych gminy Sochocin na 2020 rok.
2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych Rady Gminy Sochocin.
3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne.

6.Grudzień
1. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok.
2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2020 rok.
3. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej na 2020 rok.

Wideorelacje

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)