Inwestycje 2010-2014 • Inwestycje • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Inwestycje 2010-2014

Dbałość o rozwój, podnoszenie jakości życia mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa finansowego i pozyskiwanie środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych to zasady którymi kierują się nasze lokalne władze. W ostatnich trzech latach udało im się zrealizować wiele cennych inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, budowy dróg, termodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej nastąpił zdecydowany napływ środków unijnych do naszego kraju. Za pomocą wielu programów bardzo szeroki zakres beneficjentów skorzystał z dodatkowego wsparcia pochodzącego z UE. Również Gmina Sochocin w tym wyścigu o fundusze europejskie nie pozostała bierna, a przyglądając się uważniej można stwierdzić , że jak na tak małą gminę , była w tej kwestii bardzo aktywna.

Inwestycje/ przedsięwzięcia z udziałem środków zewnętrznych

zrealizowane

 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sochocin powiat płoński. W ramach tej inwestycji doprowadzono sieć wodociągową o długości 68,24 km do 11 miejscowości: Wierzbówiec, Żelechy, Milewo, Kępa, Koliszewo, Podsmardzewo, Gutarzewo, Budy Gutarzewskie, Baraki, Pruszkowo, Ślepowronyoraz wybudowano 123 przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (w tym dwie dla szkół w Kołozębiu i Smardzewie). Realizacja tej inwestycji przyczyniła się do uzbrojenia w/w obszaru w podstawową infrastrukturę komunalną na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców i zwiększenia liczby osób korzystających z podłączenia do sieci wodociągowej o 1050. Realizacja danej inwestycji umożliwia rolnikom spełnienie wymogów wzajemnej zgodności (korzystanie z działań z Funduszy Unijnych)

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł operacji:Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sochocin powiat płoński

Wartość projektu: 7 835 739,80 zł

Dofinansowanie : 5 806 701,53 zł

Okres realizacji: 08.05.2007-15.12.2011

 • Wirtualna podróż po Izbie Guzikarstwa w Sochocinie w ramach tego przedsięwzięcia utworzono interaktywną prezentację Izby Pamiątkowej Guzikarstwa ukazującą historię i lokalną tradycję Gminy Sochocin. Prezentacja została umieszczona na stronie internetowej www.sochocin.pl . Wirtualna podróż po Izbie Guzikarstwa oprócz Izby pokazuje również najciekawsze zakątki gminy.

Myślą przewodnią do realizacji projektu jest zwiększenie wśród mieszkańców gminy poczucia tożsamości poprzez poznanie lokalnej historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego, jak również zachęcenie potencjalnych turystów do odwiedzania Izby i spędzenia na terenie naszej gminy wolnego czasu.

Nazwa Funduszu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tytuł operacji:Wirtualna podróż po Izbie Guzikarskiej w Sochocinie

Wartość projektu: 23 905,10 zł

Dofinansowanie : 14 121,68 zł

Okres realizacji: maj – lipiec 2013 r.

 • Projekt „ Dziecięca akademia przyszłości ” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Projekt był realizowany w Szkole Podstawowej w Sochocinie i w Kołozębiu.

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013

Tytuł operacji: Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych

Wartość projektu: 36 048 zł.

Dofinansowanie : 36 048 zł

Okres realizacji: 01.09.2012 r – 30.06.2013 r.

 • Termodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sochocin- objęła budynki Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, hali sportowej i stołówki szkolnej oraz Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie

Zakres zadania termomodernizacyjnego na w/w obiektach obejmował:

1.wymianę drzwi i okien

2. ocieplenie stropów i dachów

3. ocieplenie ścian zewnętrznych wraz nową elewacją budynków.

Przy okazji prac termomodernizacyjnych wymieniono okładziny na schodach, podjazdach dla niepełnosprawnych, pomalowano dach na hali sportowej oraz wymieniono 52 punkty oświetleniowe w hali sportowej, dodatkowo wymieniono pokrycie dachowe na budynku Urzędu Gminy oraz wymieniono pokrycie dachowe na najstarszej części szkoły.

Kompleksowa termomodernizacja w/w obiektów użyteczności publicznej przyczyni się do znacznego obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną potrzebną do ogrzania budynków, a w następstwie zmniejszenie kosztów energii cieplnej i emisji szkodliwych substancji do środowiska. Realizacja zadania wpłynęła znacząco na poprawę estetyki budynków.

Nazwa Funduszu: Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji i pożyczki w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Tytuł operacji: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sochocin

Wartość projektu: 1 543 701,00 zł

Dofinansowanie : 366 538,00 zł

Okres realizacji: do 30.06.2014

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin – etap II a

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej to proces długotrwały i kosztowny, jednak po wieloletniej przerwie konsekwentnie przez Gminę realizowany. Realizacja przedsięwzięcia ma ogromny wpływ na podniesienie jakości życia mieszkańców i jednocześnie na ochronę środowiska naturalnego w naszej gminie. Na dzień 31 lipca 2014 wykonano 3 160,81 mb sieci kanalizacji sanitarnej.

Nazwa Funduszu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tytuł operacji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin – etap II a

Wartość projektu: 2 296 537,78 zł

Dofinansowanie: 75 % kosztów kwalifikowanych tj. 1 400 327 zl

Okres realizacji: do 30.06.2015

 • Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Sochocin

W ramach inwestycji powstał teren rekreacyjny w skład którego wchodzą: plac zabaw z bezpieczną nawierzchnia dla dzieci oraz boisko do gry w piłkę nożną i siatkówkę. Teren został dla zwiększenia bezpieczeństwa ogrodzony, wybudowano grill i przygotowano miejsce na ognisko. Zadbano również o zagospodarowanie przestrzeni zielonej, nasadzono rośliny i posiano trawę.

Myślą przewodnią podjęcia tej inwestycji była organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zabawę i wzmożenie aktywności, stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla rodzin z dziećmi.

Nazwa Funduszu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tytuł operacji: Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Sochocin

Wartość projektu: 142 891,07 zł

Dofinansowanie: 80 658,00 zł

Okres realizacji: 30.04.2014 r.

 • Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołozębiu

Zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia obejmował:

1.Roboty murowe i betonowe,

2. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

3. Tynki, okładziny ścian i malowanie

4.Podłoża i posadzki,

5. Elewację,

6. Roboty dachowe,

7. Okładziny schodów zewnętrznych,

8. Roboty sanitarne – instalacja c.o, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej,

9. Wykonanie podjazdu betonowego i pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa Funduszu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tytuł operacji: Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołozębiu.

Wartość projektu: 262 794,27 zł

Dofinansowanie : 155 218 zł

Okres realizacji: do 31.08.2014

Inwestycje ze środków budżetu gminy

zrealizowane

Inwestycje drogowe i wodociągowe

 • W 2011 roku w zakresie remontów dróg gminnych wydatkowaliśmy środki w wysokości 917 094,00 zł. Najważniejsze z nich: częściowe ułożenie chodnika na ulicy Wolności w Sochocinie, modernizacja drogi w Kucharach Żydowskich- ułożenie nawierzchni bitumicznej na długości 1371 m.b., remont drogi w Podsmardzewie, Smardzewie i Niewikli, wyremontowanie mostu w Koliszewie, ułożenie chodnika na ulicy Zakościelnej,

W ramach środków z funduszu sołeckiego na bieżące remonty dróg wydaliśmy w 2011 roku 119 859,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono i ustawiono nowe przystanki autobusowe w Sochocinie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół nich.

 • W 2012 roku w zakresie remontów dróg gminnych wydaliśmy 224 004,00 zł. Remonty dotyczyły miejscowości: Kępa, Idzikowice, Milewo, Ciemniewo, Kondrajec, Budy Gutarzewskie, Gutarzewo i Smardzewo. Ponadto dokończono układanie chodnika z kostki brukowej na ulicy Wolności – to środki z budżetu.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wykonaliśmy remonty dróg w Barakach, Budach Gutarzewskich, Ciemniewie, Drożdżynie, Gutarzewie, Jędrzejewie, Kolonii Sochocin, Kondrajcu, Kucharach Żydowskich, Milewie, Pruszkowie, Rzach, Ślepowronach, Żelechach, Podsmardzewie, Niewikli i Wierzbówcu. Razem wydaliśmy 364 067,00 zł.

 • Środki finansowe przeznaczone w 2013 r. na modernizację, remont i utrzymanie dróg to ogólna kwota 646.766,91zł. Wykonano m.in. kostkę brukową przy cmentarzu i ułożono nawierzchnie asfaltową w miejscowości Kondrajec (odcinek 250 m).

W ramach środków z funduszu sołeckiego wydaliśmy w 2013 roku 157.071,36 zł ,na remonty i modernizacje dróg w miejscowościach: Gutarzewo, Jędrzejewo, Koliszewo, Kolonia Sochocin, Żelechy, Budy Gutarzewskie, Smardzewo, Kępa, Kuchary Żydowskie, Kuchary Królewskie, Drożdżyn, Pruszkowo, Milewo, Rzy, Podsmardzewo, Wierzbówiec, Kondrajec i Niewikla.

 • W roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano prace związane z remontem i modernizacją dróg w następujących miejscowościach: Baraki, Budy Gutarzewskie, Gutarzewo, Idzikowice, Jędrzejewo, Kępa Koliszewo, Kolonia Sochocin, Kondrajec, Kuchary Królewskie Kuchary Żydowskie, Niewikla, Rzy, Sochocin, Pruszkowo, Ślepowrony, Żelechy.

Podczas kadencji samorządu 2010-2014 gminy nie mogły już zabiegać o fundusze unijne na budowę dróg, dlatego wszystkie prace finansowane musiały być z gminnego budżetu. Wyjątkiem była możliwość uzyskania dotacji na remont dróg dojazdowych do pół, z których gmina korzystała. W ramach udzielonej dotacji z środków Urzędu Marszałkowskiego zrealizowano zadania związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację dróg transportu rolniczego.

 • W roku 2011 wykonano w Smardzewie 1450 m.b. drogi o szerokości 5m, nawierzchnię żwirowa o grubości 8 cm, przepusty i zjazdy do posesji. Dofinansowanie wyniosło 44 000 zł.
 • W roku 2013 wykonano 650 m.b. drogi w Ślepowronach wraz z przebudową, położono nawierzchnię żwirową o grubości 10 cm, przepusty i zjazdy. Dofinansowanie wyniosło: 35 000 zł.
 • W 2014 roku w ramach tego zadania wykonano remont drogi w Niewikli polegający na potrójnym powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni emulsja asfaltową oraz utwardzeniu poboczy kruszywem naturalnym. Dofinansowanie: w trakcie rozliczenia.

 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Kuchary Żydowskie, Kondrajec, Gutarzewo, Sochocin . Wartość wykonanych prac wyniosła: 122 779,74 zł

Łącznie wybudowano 2 204 m sieci wodociągowej.

Przedsięwzięcia związane z małą architekturą i oświetleniem ulicznym

 • Zagospodarowanie skwerów u zbiegu ulic Ciechanowskiej , Wojska Polskiego i Szkolnej oraz Rynku w Sochocinie (opracowanie projektu koncepcyjnego i technicznego zagospodarowania szatą roślinną i jego realizacja). Wartość wykonanych prac : 14 165,90 zł
 • W celu poprawy bezpieczeństwa drogowego w poszczególnych wsiach zamontowano łącznie 44 nowe lampy drogowe.
 • Zakupiono Świąteczne Iluminacje Świetlne (fontanna kaskadowa, ozdoby świąteczne, dwie choinki) za łączną kwotę 19 174,50 zł.

Działalność promocyjna

 • Opracowanie i realizacja wystawy czasowej pt. „ Sochocińskie guziki- ślad dawnej tradycji ”-opatrzona publikacją o tym samym tytule co wystawa oraz atrakcyjnie zrealizowanym filmem. Wystawa przyczynia się do promocji regionu i popularyzacji wiedzy o rzemiośle guzikarskim na płaszczyźnie regionalnej i ogólnopolskiej. Wartość przedsięwzięcia : 22 181,51 zł.

Wspieranie działalności jednostek OSP na terenie Gminy Sochocin w kadencji 2010-2014

 • dla OSP Sochocin zakupiony został zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych za kwotę 14 000,00 zł. W tej kwocie 3 000,00 zł. to były środki własne, natomiast 11 000,00 zł były to środki pozyskane od Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • malowanie elewacji budynków OSP w Sochocinie, Idzikowicach i Drożdżynie
 • zakup pieca centralnego ogrzewania i pompy szlamowej dla OSP Drożdżyn
 • wymiana stolarki okiennej w budynku OSP Kondrajec za kwotę : 8 459, 94 zł.
 • wykonano prace remontowe polegające na unowocześnieniu obiektu remizy OSP Drożdżyn
 • wykonano prace remontowe wewnątrz budynku remizy OSP w Kępie
 • wykonano prace remontowe w OPS w Kołozębiu

Wspieranie działalności jednostek oświatowych

 • Pozyskaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej zwiększenie części oświatowej subwencji w:

2011 r.

 • dla Szkoły Podstawowej w Kołozębiu w kwocie 45 000 zł. Środki te zostały przeznaczone na remont kotłowni
 • dla Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie w kwocie 200 000 zł. Za te pieniądze wykonany został m.in.: remont korytarzy w nowym skrzydle, dokonano naprawę dachów, częściową wymianę rynien, wymianę okien i drzwi, wykonano przebudowę komina kotłowni, wyposażono dwie sale lekcyjne w meble szkolne, projektor multimedialny i plansze dydaktyczne.

2012 r.

 • dla Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie na kwotę 106 814 zł., która przeznaczona została na remont kotłowni w budynku szkoły w tym zakup nowych pieców co.

2013 r.

 • dla Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie na kwotę 120 000 zł. Wykonano remont dachów na starej części szkoły oraz na zapleczu hali sportowej
 • wykonano malowanie elewacji budynków Szkół Podstawowych w Smardzewie i Kołozębiu, a także wykonano prace w zakresie zagospodarowania terenów wokół obiektów szkolnych, wyremontowano część sal lekcyjnych i korytarze.

2014 r.

 • w Szkole Podstawowej w Kołozębiu wykonano demontaż podłóg, zakupiono i zamontowano nowe podłógi oraz pomalowano ściany. Koszt remontu :60 000 zł

 • również w Szkole w Kołozębiu doposażono świetlicę szkolną w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne m.in. projektor, laptop, ekran, tablice i meble szkolne . Na ten cel przeznaczono 10 000 zł

 • oraz doposażono również świetlicę szkolną w w Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne za kwotę 10 000 zł.

Zaplanowano

 • w Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie wyposażenie pomieszczenia do nauki uczniów 6 letnich w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne w kwocie 27 150 zł


Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprawę wizerunku i jakości życia w naszej gminie. W Gminie Sochocin warto inwestować !
 • gmina dysponuje korzystnym położeniem komunikacyjnym przy trasie E77 w odległości zaledwie 70 km od Warszawy. Odległość do najbliższego lotniska w Modlinie wynosi jedynie 30 km.
 • gmina dysponuje dużym potencjałem ludzkim
 • władze gminy są otwarte na wszelkie idee, inicjatywy i potrzeby inwestorów, służą fachową pomocą, wsparciem i doradztwem
Galeria (2)Galeria (3)Galeria (4)Galeria (5)Galeria (6)Galeria (7)Galeria (8)Galeria (9)Galeria (10)Galeria (11)Galeria (12)Galeria (13)Galeria (14)Galeria (15)Galeria (16)Galeria (17)Galeria (18)Galeria (19)Galeria (20)Galeria (21)Galeria (22)Galeria (23)Galeria (24)Galeria (25)Galeria (26)Galeria (27)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)